• Home
  • Sprawy samorządowe

3-2017 XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

(31 stycznia 2017 r.)

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Irena Suprun. Przed zatwierdzeniem porządku sesji Radny Eugeniusz Nos zaproponował dodanie punktu, dotyczącego rozpatrzenia wniosku sołtysa Bachur Zdzisława Worony o dokonanie zmian w statucie sołectwa, umożliwiającym jego obsługę finansową przez Urząd Miejski (utworzenie subkonta).

Radna Dorota Burak zauważyła, że założenie stowarzyszenia w ramach sołectwa daje możliwość założenia niezależnego konta i dysponowania środkami w dowolny sposób, bez udziału gminy.

W tym temacie odbyła się długa dyskusja, w której wypowiadał się także mec. Aleksander Bojczuk. W rezultacie Radny Nos swój wniosek wycofał.

Na początku sesji jak zwykle Burmistrz Włodzimierz Konończuk przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Po jego odczytaniu padły następujące pytania:

  Radna Maria Ancipiuk zapytała, jakie są szanse na pozyskanie środków w ramach złożonego do PROW wniosku, dotyczącego kanalizacji w Nowej Woli oraz czy z Powiatem zostało podpisane porozumienie odnośnie budowy dróg powiatowych (Sokole i Podozierany).

Burmistrz odpowiedział, że Gmina robi wszystko, aby inwestycję w Nowej Woli zrealizować. Kryteria oceny wniosków są ustalone zarządzeniem ministra rolnictwa, a szanse na pozyskanie środków są zawsze. Natomiast w kwestii dróg powiatowych padła odpowiedź, iż stosowne porozumienie będzie wypracowywane.

  Radny Sławomir Łuksza zapytał o aktualny stan przygotowań do budowy przedszkola.

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, iż ogłoszono zapytanie ofertowe w celu wyłonienia projektanta przedszkola dobudowanego w obrębie kompleksu Gminnego Zespołu Szkół. Przypomniał, iż takie rozwiązanie jako najlepsze z możliwych zostało przyjęte w wyniku wielu dyskusji i analiz specjalistycznych. Sprawą zajmowała się także komisja oświaty, udzielając pozytywnej opinii o ile nie będzie trudności technicznych. Takich przeszkód, które uniemożliwiałyby realizację wypracowanego wariantu, nie stwierdzono.

W wyniku dyskusji Radny Sławomir Łuksza złożył wniosek formalny o przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji wśród mieszkańców.

Przewodnicząca  powiedziała, że nie widzi takiej potrzeby, a dążenie radnego może spowodować, że nowe przedszkole w ogóle nie powstanie.

Jednak w głosowaniu 6 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” radni przyjęli zgłoszony wniosek.

Burmistrz wyjaśnił, że przyjęcie takiego wniosku nie ma jeszcze mocy prawnej, ponieważ inicjatywa radnych powinna szczegółowo określać charakter konsultacji, w tym termin ich przeprowadzenia.

Mecenas zauważył, że przegłosowany wniosek nosi znamiona uchwały, a musi być najpierw przygotowany jej projekt, poparty wnioskiem co najmniej czterech radnych.

W dalszej kolejności radni przyjęli sprawozdania z pracy komisji oraz Rady w roku ubiegłym, a następnie uchwalili plany działania w roku bieżącym.

UCHWAŁY

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2017 roku.

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż program w porównaniu do roku poprzedniego nie uległ zmianie i został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącej własność Gminy Michałowo.

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie działka, położonej w Michałowie, stanowiącej własność Gminy, ograniczonym prawem rzeczowym, służebnością przejazdu i przechodu.

3. Ustalenie wysokości opłat za świadczenia dzieci do lat 5 w Gminnym Przedszkolu w Michałowie.

Radna Alina Kazberuk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej poinformowała, że komisja w zaproponowała w projekcie uchwały zmianę godzin realizacji podstawy programowej na godziny od
8:00 do 13:00 – pozwoli to na możliwość realizacji podstawy programowej w wymiarze pięciu godzin szczególnie dzieciom dojeżdżającym.

4. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

5. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.

Radna Alina Kazberuk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, poinformowała, iż komisja nie wniosła uwag do obu projektów powyższych uchwał.

6. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zastępca Burmistrza poinformował, iż reforma oświaty związana z wygaszeniem gimnazjum i przekształceniem sześcioklasowej szkoły podstawowej w szkołę ośmioklasową wymaga dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła zapytanie, dotyczące podania podstaw prawnych, zabraniających nagrywania kamerą przebiegu sesji.

Mecenas przypomniał, że na poprzedniej sesji nie powiedział, że nagrywanie jest zabronione, a zajął stanowisko, iż w związku z nagrywaniem mogą powstać różnego rodzaju komplikacje, również w ocenie prawno-karnej. W związku z powyższym lepiej, aby gmina nie nagrywała kamerą, natomiast każdy kto chce może to robić na własną odpowiedzialność.

Radna Maria Ancipiuk poruszyła problem rzekomych uciążliwości robót w ramach termomodernizacji Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie i prac związanych z wymianą okien w trakcie obecności dzieci w szkole.

Dyrektor GZSz Jan Łuksza poinformował, że w związku z trwającą termomodernizacją szkoły miał tylko jedno zgłoszenie od rodzica odnośnie roznoszącego się zapachu farby. Natomiast wymiana okien trwała cztery dni, dotyczyła korytarzy, odbywała się pod nieobecność dzieci na korytarzach.

Sprawy różne

Radna Alina Kazberuk zgłosiła konieczność posypania oblodzonych chodników i ulic w Michałowie. Taki wniosek poparła również Przewodnicząca.

W wyniku dyskusji Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski zgłosił konieczność zakupu dodatkowego sprzętu, służącego m.in. do zimowego utrzymania dróg. Burmistrz przychylił się do wniosku kierownika, informując, że pierwsze wolne środki przeznaczy za zgodą Rady na zakup posypywarki.

Radna Ewa Kupraszewicz zaproponowała wykonanie drogi do Domu Ludowego w Sokolu w przypadku, gdyby Powiat nie przeznaczył środków na przebudowę drogi powiatowej przechodzącej przez miejscowość Sokole.

Burmistrz stwierdził, że decyzja Rady Powiatu może się jeszcze zmienić.

Radny Eugeniusz Nos zwrócił uwagę na konieczność poprawy stanu tych dróg, które są potrzebne, a ich poprawa jest niezbędna;

Radna Maria Ancipiuk spytała Burmistrza, jaka inwestycja została w całości wykonana w roku 2016 i jaką inwestycję zamierza się wykonać w roku 2017.

Burmistrz przypomniał, że w grudniu do Gazety Michałowa był dołączony biuletyn z wykazem nie jednej, a wielu inwestycji i robót gminnych, jakie zostały poczynione w przeciągu minionych dwóch lat. Był tam podany także plan inwestycji na rok 2017 i lata następne.

Radny Jan Borowski zapytał Burmistrza, czy posiada wiedzę w temacie przebudowy drogi wojewódzkiej Juszkowy Gród – Hajnówka.

Burmistrz poinformował, iż z nieoficjalnych informacji wiadomo, iż uprawomocniła się decyzja środowiskowa, jest również projekt na tę drogę, także prace Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich idą w dobrym kierunku. Natomiast pojawił się temat doprojektowania dodatkowego odcinka drogi i PZDW zmierza w kierunku połączenia inwestycji w jedną całość.

Sołtys sołectwa Bachury Zdzisław Worona poinformował, iż w imieniu mieszkańców gminy złożył wniosek do Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie pozwolenia na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 686 z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku Juszkowy Gród – Jałówka. Podziękował za poprawę stanu wody (zapach i smak) w wodociągu, który zaopatruje m.in. wsie Cisówka, Szymki, Bachury. Sołtys poruszył także temat potrzeb sołectw, zgłoszanych w ramach funduszu sołeckiego. Wyraził oburzenie z powodu pomówień burmistrza na blogu Nasze Michałowo odnośnie budowy altanek. Sołtys podkreślił, że takie wnioski zgłosili mieszkańcy, a nie burmistrz, którego opinia jest bezpodstawnie szargana.

Sołtys sołectwa Tylwica Lilia Kulesza zgłosiła konieczność budowy wodociągu we wsi Tylwica.

Burmistrz poinformował, iż wodociąg jest na etapie projektu, a na jego budowę potrzebne są środki w kwocie ok. 1 mln zł.

Radny Eugeniusz Nos – podziękował radnemu Marianowi Hajduczeni oraz sołtysowi Piotrowi Dąbrowskiemu za zorganizowanie koncertu kolęd.

Asystent Burmistrza Leszek Gryc zwrócił się z pytaniem do radnej Marii Ancipiuk, czy 22 stycznia ok. godz. 21:45 w Szymkach rozrzucała szkalujące m.in. jego osobę ulotki, czy radna ma coś wspólnego z tą akcją.

Radna Maria Ancipiuk zaprzeczyła, informując, że tego dnia była za granicą.

Opracowano na podstawie

roboczej wersji protokołu z sesji 

3-2017 Widziane nie tylko z ratusza

Partia rządząca dąży do uchwalenia zmian w ordynacji wyborczej, które mają uzdrowić polskie samorządy. Chodzi przede wszystkim o rozbicie miejscowych układów, zawiązujących się wskutek długotrwałego sprawowania funkcji burmistrza przez tę samą osobę. Nie zawsze i wszędzie tak jest, ale jak pokazuje życie czasami do takich patologii dochodzi. Zaradzić temu ma wprowadzenie dwukadencyjności z jednoczesnym wydłużeniem kadencji  z czterech do pięciu lat.

O takim rozwiązaniu mówi się od dawna. Obecna opozycja kiedy była przy władzy, miała to również w planach. Wydaje się zatem, iż na dwukadencyjność jest w Polsce zgoda polityczna i raczej będzie to wprowadzone. Inicjatywa jest teraz w rękach PiS, a jego prezes otwarcie mówi, że ograniczenie kadencji powinno dotyczyć także dotychczasowych wójtów i burmistrzów, wyłanianych w wyborach bezpośrednich, czyli od 2002 roku. A na to już pełnej zgody politycznej nie ma. Mocno sprzeciwiają się temu włodarze miast i gmin, którym taka zmiana uniemożliwi ubieganie się o fotel włodarza na kolejną kadencję. Przekonują, że to niedobre rozwiązanie, gdyż dwukadencyjność od 2018 r. wyeliminuje bardzo wiele osób, które idei samorządności poświęciły nieraz znaczną część swego życia.

Najwięcej dyskusji budzi jednak pytanie, czy nie będzie to złamaniem demokratycznej zasady, że nowe prawo nie może działać wstecz. Sam prezes Kaczyński przekonując do słuszności takiego rozwiązania przyznaje jednocześnie, że są wątpliwości konstytucyjne. Chodzi nie tyle o działanie prawa wstecz, ale o to, że konstytucja ogranicza bierne prawo wyborcze tylko osobom, które dwukrotnie pełniły funkcję prezydenta państwa. Reszcie nie. Wątpliwości te będzie musiał rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Znając jednak obecne realia polityczne w Polsce i zawirowania wokół trybunału, będzie szukana odpowiednia interpretacja, aby nowym przepisom nie zarzucić cech niekonstytucyjności.

Rządzącej partii chodzi w tym wszystkim także – a może i przede wszystkim – o przejęcie władzy również w samorządach. Z różnych przyczyn PiS obecnie ma tam stosunkowo niewielu swoich przedstawicieli. To zrozumiałe, że chce wykorzystać utrzymujące się wysokie poparcie w sondażach, aby to zmienić. Dodatkowo chce to sobie ułatwić poprzez ograniczenie do dwóch kadencji już od najbliższych wyborów, bo wielu konkurentów nie będzie mogło wystartować. Gdyby proponowane zmiany ordynacji wyborczej miały de facto zacząć działać dopiero za dziesięć lat, PiS może w ogóle nie podejmowałby teraz tego tematu.

Usilne dążenie do zakładanego celu widać najlepiej po ogromnym zaangażowaniu samego szefa partii, Jarosława Kaczyńskiego, który jeździ po kraju i przygotowuje społeczeństwo do zmiany ordynacji wyborczej. W wywiadach dla lokalnych mediów używa dosadnych sformułowań, mówiąc o patologii władzy i małych dyktaturkach z powodu zbyt długiego okresu sprawowania najwyższego urzędu w gminie przez tę samą osobę. Twierdzi, iż sprzyja to powstawaniu miejscowych układów, powiązań, zależności, tworzeniu się klik, koterii i sitw, następstwem czego jest nepotyzm, czyli przywileje dla krewnych i przyjaciół.

Z drugiej strony, jak pokazują badania, miasta i gminy ze stabilną władzą lepiej dbają o mieszkańców od tych, gdzie jest spora rotacja na stanowiskach liderów. Bez względu na to dwukadencyjność w samorządach wydaje się być przesądzona, o czym niektórzy politycy i to z różnych ugrupowań mówią coraz głośniej. Jeśli takie rozwiązanie wejdzie w życie, zakaz kandydowania obejmie także poprzedniego burmistrza Michałowa, który przecież po przegranych wyborach zarzekał się (nawet w mediach), że i tak już nie będzie się więcej ubiegał o ten urząd.

Przeciwnicy wprowadzenia dwukadencyjności podnoszą argument, że nowi wójtowie i burmistrzowie, którzy zajmą miejsce doświadczonych poprzedników, będą mieli za mało czasu, aby właściwie pokierować gminami i miastami. Bo pierwsza kadencja upłynie im na poznawaniu pracy na urzędzie, a w drugiej będą rozglądać się za zajęciem na przyszłość.

To już tak nie działa. W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, rola liderów samorządowych się zmienia. Wójtowie i burmistrzowie stali się bardziej administratorami niż menedżerami. Ich kompetencje i możliwości są coraz bardziej ograniczone. Na jakieś szalone wizje i pomysły nie ma teraz za bardzo miejsca. Również z przebojowością na tym stanowisku trzeba już być ostrożnym. Przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych liczą się teraz nie znajomości i układy partyjne, traktowane nawet jako korupcja polityczna, ale dobrze napisane projekty, odpowiadające rzeczywistym potrzebom mieszkańców i realiom (pod względem możliwości zdobycia odpowiedniej ilości punktów).

Poza tym nie ma ludzi niezastąpionych. Po ostatnich wyborach w Michałowie zmienił się burmistrz. I co? Samorząd działa normalnie, a nawet sprawniej, bo atmosfera jest luźniejsza. Burmistrz Włodzimierz Konończuk wygospodarowuje budżet gminy nie mniejszy, a nawet większy niż za czasów jego poprzednika. Gmina cały czas coś robi, buduje, remontuje, doposaża, realizuje inwestycje nawet kilkumilionowe, jak zakrojona na szeroką skalę modernizacji szkoły. Za chwilę ruszy kanalizacja Nowej Woli i długo wyczekiwana budowa przedszkola.

Tymczasem „konspiracyjny” blog w Internecie  bałamuci mieszkańców, że w gminie nic się nie dzieje. Wypomina się nam jakieś irracjonalne milionowe straty, bo nie pozyskaliśmy takich pieniędzy jak na przykład na pływalnię, z której nota bene korzystają przede wszystkim mieszkańcy z zewnątrz, głównie białostoczanie, a trzeba do niej co roku dokładać prawie półtora miliona złotych z budżetu gminy.

Jerzy Chmielewski 

2-2017 Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie

Po kilku miesiącach oczekiwania 11 stycznia 2017r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie. Do udziału w głosowaniu uprawnionych było 189 osób. Do urn udało się 148 uczniów z GZS w Michałowie oraz ZS w Michałowie. Spośród wszystkich oddanych głosów jedynie 3 z nich były nieważne (…)

Joanna Dąbrowska

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety. 
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety.

2-2017 Promocja gminy – pieniądze wyrzucone w błoto?

Promocja gminy – pieniądze wyrzucone w błoto?

                 Promocja gminy związana jest z dbałością o jej dobry wizerunek i ma na celu realne zwiększenie szans na rozwój społeczno ekonomiczny.

                 O ile Gmina Michałowo słynie z dobrze organizowanych, cyklicznych imprez, to samo pojęcie promocji nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kwestii kulturalnej.

                 Gadżety, książki o regionie, inwestycje w kapitał ludzki (sportowców, uczniów, pozostałych mieszkańców Gminy), to tylko wybrane możliwości kształtowania pozytywnego wizerunku wśród reszty społeczeństwa.

                 Jeszcze do niedawna nie zdawano sobie sprawy z potencjału, który niosą za sobą organizacje pozarządowe. Współpraca Urzędu właśnie z nimi jest jednym ze sposobów na wprowadzenie atrakcyjnej formy promocji oraz większego zaangażowania w życie publiczne. Organizacje pozarządowe bazują w znacznej mierze na pracy wolontariuszy i są w stanie zapewnić niecodzienną ofertę, z której mogą korzystać niemal wszyscy.

                 Sport, kultura, organizacje pozarządowe... Zdaniem niektórych środki wydatkowane na te cele, są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Jednak każda gmina większość swoich działań opiera właśnie na promocji. Nie zawsze zainwestowane fundusze zwrócą się w postaci napływu nowych mieszkańców, turystów, czy inwestorów. Istotne jest jednak gospodarne zarządzenie tymi środkami oraz maksymalizacja pojawiających się korzyści.

                 Nic nie interesuje jednak mieszkańców bardziej niż wydatkowane z budżetu środki. W roku 2014 na promocję gminy wydano 386 184,98 zł (…)

Joanna Dąbrowska

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety. 
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety.

2-2017 Pomoc dla uczniów i seniorów

Pomoc
dla uczniów i seniorów


Anna Funkowska

Kierownik Miejsko-Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej:

Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z różnych form pomocy (szczegóły można znaleźć na stronie ośrodka mgops.michalowo.eu). Gmina nadal dopłaca też do biletów miesięcznych dla uczniów oraz do leków. Przypominamy, na czym ta pomoc polega.

Dopłaty do biletów miesięcznych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali w gminie Michałowo, a dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej (PKS, inni przewoźnicy), otrzymują zwrot w wysokości 50% poniesionych wydatków za bilet miesięczny. Warunkiem refundacji jest okazanie imiennego biletu miesięcznego zakupionego na dany miesiąc roku szkolnego.

Pomoc lekowa

Pomoc ta skierowana jest do osób w wieku geriatrycznym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ponoszących znaczne wydatki na zakup leków. Do leków tych zalicza się leki podstawowe, recepturowe oraz leki podstawowe o 100% odpłatności, zlecone przez lekarza. Pomoc przysługuje wówczas, gdy miesięczne wydatki na zakup w/w leków przekraczają kwotę 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 300% (zł.1.902,-*) kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, bądź gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200% (zł.1.028,-*) kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

* Kwoty ustalone wg obowiązujących stawek na dzień 01.02.2017 roku

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników MGOPS w Michałowie. Zachęcamy do korzystania z pomocy.