• Home
 • Sprawy samorządowe

4-2017 Sprawozdanie z konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy przedszkola

Sprawozdanie z konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola

Konsultacje koncepcji Przedszkola zostały przeprowadzone w dniach 1-8.03.2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 242/17 Burmistrza Michałowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców Gminy Michałowo w sprawie projektu koncepcji.

Podjęto następujące działania informacyjne:

 1. Będący przedmiotem konsultacji projekt koncepcji został przedstawiony mieszkańcom:
 1. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego;
 2. na oficjalnym fanpage’u gminy na portalu społecznościowym Facebook;
 3. na wielkoformatowych planszach umiejscowionych w:
  – Gminnym Przedszkolu w Michałowie,
  – Gminnym Zespole Szkół w Michałowie,
  – Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie,
  – Gminnej Bibliotece w Michałowie,
  – Urzędzie Miejskim w Michałowie;
 4. w materiałach przesłanych sołtysom;
 1. Zostały zorganizowane spotkania konsultacyjne z radami pedagogicznymi Gminnego Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola;
 2. Temat nowego przedszkola w Michałowie został szeroko poruszony w lokalnych mediach – w Gazecie Michałowa, Kurierze Porannym, w „Obiektywie” TVP Białystok.

Formularze do zbierania uwag, wniosków i propozycji można było pobrać z internetu lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, Gminnym Przedszkolu i Gminnym Zespole Szkół.

 1. Wpłynęło ogółem 437 formularzy, w tym:
 1. 255 sztuk powielonych szablonów, wypełnionych komputerowo jednakową treścią, z czego:
 2. 172 formularze wypełnione ręcznie (osobiście), (5 bez adresu osoby wypełniającej), z czego:
 • 213 podpisanych – w znacznej części charakterem pisma, przemawiającym za tym, że kto inny wpisywał dane osobowe, a kto inny składał podpis;
 • 18 kart, na których osoba podpisująca zaznaczyła, z którymi zastrzeżeniami się zgadza;
 • 8 kart bez wpisanego adresu osoby wypełniającej/składającej podpis;
 • 3 karty bez podpisu, a zawierające dane zgłaszającego;
 • 39 kart, co do których mogą być wątpliwości co do autentyczności podpisu (możliwość sfałszowania dokumentu);
 • 1 karta wypełniona i podpisana imieniem i nazwiskiem, nie figurującym w spisie mieszkańców gminy Michałowo;

 • 150 kart z oceną pozytywną (103 wypełnione przez osoby nie posiadające dzieci w wieku przedszkolnym i 47 wypełnionych przez rodziców posiadających takie dzieci).
 • 20 kart przeciwnych lokalizacji (2 wypełnione przez osoby nie posiadające dzieci w wieku przedszkolnym, 1 wypełniona przez rodzica dziecka w wieku przedszkolnym i 17 kart, gdzie wypełniający nie podał tych danych)
 • 1 karta bez danych osoby wypełniającej
 • 1 karta z zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu konsultacji.
 • Zanotowano jeden przypadek, złożenia przez jedną osobę dwóch formularzy – jednego wypełnionego ręcznie, nie zawierającego uwag i drugiego szablonowego z opinia negatywną.
 • 10 formularzy nie wypełnionych

 1. W konsultacjach drogą elektroniczną wzięło udział 2546 osób:
 1. na FB  z proponowanym rozwiązaniem projektowym, zapoznały się 2272 osoby (zanotowano tyle odsłon) – zamieszczono 3 komentarze, wszystkie pozytywne, a także 9 lajków „lubię to” i 1 udostępnienie;
 2. na stronie michalowo.eu z projektem zapoznały się 274 osoby, nikt nie wniósł uwag negatywnych.

Formularze poddano szczegółowej analizie merytorycznej.

 1. Uwagi negatywne
 1. na powielonych formularzach szablonowych Zapisane szablonem maszynowym:
 • Niewłaściwa lokalizacja ze względu na sąsiedztwo boiska do piłki nożnej – zarzut bezzasadny. Zgodnie z informacją Dyrektora GZSz i Prezesa Klubu Piłkarskiego Michałowo boisko jest użytkowane tylko w soboty i niedziele, sporadycznie w tygodniu, ale w późnych godzinach popołudniowych.
 • Likwidacja siłowni zewnętrznej i skateparku – zarzut bezzasadny. W projekcie zaplanowano przeniesienie tych urządzeń, a nie ich likwidację.
 • Uszczuplenie pomieszczeń szkoły podstawowej – zarzut bezzasadny. Na potrzeby przedszkola w minimalnym stopniu zostanie zaadaptowana powierzchnia użytkowa szkoły. Wprowadzona w życie reforma systemu nauczania spowoduje zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do szkoły, a optymalizacja możliwości wykorzystania zasobów na pomieszczenia dydaktyczne spowoduje likwidację jakichkolwiek braków w tym zakresie.
 • Brak miejsca dla oddziału żłobkowego i zerowego – zarzut bezzasadny. W planowanym budynku jest więcej oddziałów niż obecnie użytkowanym, a prognozy demograficzne wskazują na systematyczny spadek ilości dzieci. Budowa żłobka nie jest zadaniem własnym gminy. Pomimo tego władze Gminy Michałowo podjęły starania o zabezpieczenie możliwości opieki nad dziećmi najmłodszymi w innej formie niż stacjonarny żłobek.

 1. Uwagi negatywne na formularzach wypełnionych samodzielnie:
 • Uszczuplenie pomieszczeń dla szkoły podstawowej – zarzut bezpodstawny ze względów omówionych wyżej.
 • Likwidacja siłowni zewnętrznej i skateparku – zarzut bezpodstawny ze względów omówionych wyżej.
 • Przedszkolacy nie powinni przebywać w towarzystwie młodzieży gimnazjalnej  –  zarzut bezpodstawny. Taka sytuacja nie będzie mieć miejsca.
 • Dzieci przedszkolne nie powinny mieć kontaktu z dziećmi starszymi – zarzut bezzasadny. Powody jak wyżej.
 • Przyjęte rozwiązania projektowe są przestarzałe i nieekonomiczne – zarzut całkowicie bezpodstawny. Przeciwnie, obiekt powstanie w nowoczesnej technologii budownictwa pasywnego, co zapewni przyjazne warunki pobytu i  obniży do minimum koszty eksploatacyjne.
 • Przyjęte rozwiązania nie służą powstawaniu, tworzeniu miejsc pracy, a ich ograniczaniu – proponowane rozwiązanie dotyczy realizacji zadań własnych gminy, nie jest to projekt gospodarczy.
 • Lokalizacja przy ul. Leśnej jest lepsza – argument nie poparty uzasadnieniem, wyniki konsultacji zarzut ten wykluczyły, co do lokalizacji przy GZSz uwag nie było, przeciwnie podkreślano wiele pozytywnych aspektów takiego rozwiązania.

Uwagi negatywne wnosiły w zdecydowanej większości osoby, których to bezpośrednio nie dotyczy – nie mają dzieci bądź wnuków w wieku przedszkolnym.

2. Uwagi pozytywne

 • doskonała lokalizacja, projekt ekonomiczny i praktyczny,
 • potrzeba otwarcia przedszkola podczas wakacji,
 • projekt połączenia ze szkołą ułatwi korzystanie z basenu, zmniejszy ryzyko zachorowań,
 • budynek przedszkola winien być większy, dzieci powinny przebywać w porównywalnych warunkach, a nie różnych: nowoczesne przedszkole – podpiwniczenia szkolne,
 • dzieci będą się oswajać z budynkiem szkoły i przyszłym otoczeniem,
 • dzieci będą się łatwiej adaptować w nowych warunkach mając możliwość kontaktu ze starszymi.

Powyższe uwagi zostały wniesione w większości przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Formularze z uwagami negatywnymi (w przytłaczającej większości szablony, złożone hurtowo przez trzy radne) należy uznać przede wszystkim za personalny wyraz niechęci do demokratycznie wybranych władz Gminy, a zawarta w nich argumentacja jest nieprzekonywująca i bezzasadna z uwagi nas brak odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Uzyskane wyniki przeprowadzonych konsultacji wskazują zatem na społeczną aprobatę zaproponowanego rozwiązania budowy nowego przedszkola, zaś wniesione konstruktywne wnioski i uwagi posłużą projektantom na opracowanie rozwiązań, które jeszcze w większym stopniu spełnią potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Michałowo, 16 marca 2017 r.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Opracowanie:

Jerzy Chmielewski – Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy

Leszek Gryc – asystent Burmistrza

4-2017 INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

od 31 stycznia 15 marca 2017 r.

I. WYDAŁEM ZARZĄDZENIA:

 1. Zarządzenie Nr 236/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie;
 2. Zarządzenie Nr 237/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej oraz sportu w 2017 roku- poprzez prowadzenie ligowych rozgrywek piłki nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych;
  1. Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów i zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Michałowo składników mienia komunalnego w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego;
  2. Zarządzenie Nr 239/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechnienia na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej – sportów wodnych w 2017 roku;
  3. Zarządzenie Nr 240/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji w związku z zapytaniem dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z Przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21na potrzeby Gminnego Przedszkola”;
  4. Zarządzenie Nr 241/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji;
  5. Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola;
  6. Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Michałowo w 2017 roku;
  7. Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 8 marca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie;
  8.  Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 10 marca 2017 r.  w sprawie przygotowania projektów  uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie;
  9. Zarządzenie Nr 246/2017 z dnia 13 marca 2017 r.  w sprawie powołania osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2017;
  10. Zarządzenie Nr 247/2017 z dnia 13 marca 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Michałowo w roku szkolnym 2017/2018;
  11. Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 13 marca 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

II. W ZAKRESIE SPRAW INWESTYCYJNYCH

 1. A.Inwestycje przygotowywane do realizacji (prace projektowe, przetargi, pozyskiwanie funduszy)

 

 • opracowany jest projekt parkingu przy ul. Leśnej w Michałowie (przy pływalni);
 • wykonywany jest projekt techniczny sieci wodociągowej Topolany – Tylwica
 • trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę odcinków dróg w obrębie miejscowości Bachury, Leonowicze, Sokole, Oziabły;
 • w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego”, podpisano z BW Projekt Bartosz Wojtkowski, Piłaki Wielkie 16 B, 11-610 Pozezdrze umowę za kwotę 59.900 zł brutto na projekt techniczny ulicy pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Piaskową w Michałowie;
 • ogłoszono przetarg na budowę ulicy Klonowej w Michałowie.

 

Wniosek Gminy Michałowo pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa hydroforni na terenie Gminy Michałowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020nie uzyskał dofinansowania z powodu niewystarczającej liczby punktów z uwagi ograniczony limit środków przeznaczonych na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014-2020; Gmina Michałowo złożyła odwołanie od przyznanej punktacji.

 

W dniach 1-8.03.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola. Ich celem było zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców Gminy Michałowo w sprawie projektu koncepcji.

Wyniki konsultacji były oceniane i szczegółowo analizowane przez Burmistrza, pracowników urzędu miejskiego wspólnie z dyrektorami Gminnego Przedszkola i Gminnego Zespołu Szkół.

Wpłynęło ogółem 437 formularzy, z czego 255 zostało zakwestionowanych, gdyż były identyczne, zawierały jednakową negatywną treść i nieprzekonywujące uzasadnienie, nie znajdujące pokrycia w rzeczywistości.

172 osoby, które indywidualnie wypełniły formularze, zaakceptowały propozycję, nie wnosząc uwag lub wskazując dodatkowe propozycje, postulaty i sugestie. W Internecie z projektem zapoznało się 2546 osób, które także negatywnych uwag nie wniosły.

Przygotowywane jest szczegółowe sprawozdanie z konsultacji, które zostanie podane do publicznej wiadomości.

 1. Prace realizowane
 • trwają prace budowlane w zakresie inwestycji pn. ,,Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”,
 • trwa realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego, wystosowywane są zapytania, dotyczące dostaw oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji; w ramach funduszu rozpoczęto odkrzaczanie drogi w sołectwie Kuchmy.
 • Przystąpiono do wykonania remontu chodnika na Osiedlu Bondary.
 1. Prace wykonane
 • ustawiono przystanek PKS w Bondarach,
 • wykonano remont przepustu na drodze gminnej w Kamiennym Brodzie,
 • wykonano budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Młynowej, Topolowej, Akacjowej i Wierzbowej w Michałowie,
 • zamontowano dodatkowe oznakowanie drogowe w Łuplance.

III. GOSPODARKA MIENIEM GMINNYM

 1. Rozstrzygnięto trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Michałowo o pow. 35,45m² na Osiedlu Bondary 7, cena osiągnięta w przetargu – 20 800,00 zł (brutto).
 2. Rozstrzygnięto pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie Zaleszany: działka nr 547 o pow. 0,9700 ha, cena osiągnięta w przetargu – 33 350,00 zł (brutto).
 3. Z powodu braku wpłat wadium nie doszedł do skutku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie Jałówka:

– działka nr 265/1 o pow. 0,1142 ha, cena wywoławcza: 74 600,00 zł (brutto),

– działka nr 265/2 o pow. 0,2114 ha cena wywoławcza: 8 600,00 zł (brutto),

– działka nr 121 o pow. 0,1600 ha cena wywoławcza: 30 400,00 zł (brutto),

IV. W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO

W zakresie ewidencjonowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie międzysesyjnym do Urzędu Miejskiego w Michałowie wpłynęło łącznie 7 wniosków:

– 1 wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy (02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem)

– 4 wnioski o zmianę wpisu do CEIDG (46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych )

– 1 wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne)

– 1 wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne)..

Wydano 2 decyzje na wycinkę drzew i 3 decyzje o warunkach zabudowy.

Przeprowadzono drugi przetarg nieograniczony na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”. W jego wyniku 28 lutego 2017 r. podpisano umowę z firmą MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48 z Białegostoku na okres od 1 marca do 31 grudnia 2017 r. za kwotę ryczałtową 37.551,60 zł brutto miesięcznie.

W wyniku otwartego konkursu ofert została podpisana umowa ze stowarzyszeniem Klub Sportowy Michałowo o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy w wysokości 230 tys. zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania  na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej oraz sportu w 2017 roku – poprzez prowadzenie ligowych rozgrywek piłki nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych.

V. SPORT I REKREACJA

4 lutego odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa. Zwyciężyła michałowska drużyna Awantura, pokonując 5:1 drużynę Gródek. Kolejne miejsca zajęły:

3. Szybkie Strzały

4. Sześć Twarzy Grzybiarzy

5. FC Kentucky

6. Kotniz

7. Herosi

8. Drużyna z Podstawówki

9. Parzymiechy.

8 lutego odbyły się VI Mistrzostwa Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Do zawodów zgłosiło się 57 zawodników. Najlepsze wyniki i najwięcej medali zdobyli członkowie sekcji pływackiej działającej przy MOSiR.

16 lutego w Sokółce na VII Zawodach Pływackich pod patronatem Starosty Sokólskiego utalentowana pływaczka z Michałowa Wiktoria Filipczuk odniosła komplet zwycięstw na trzech dystansach w swojej kategorii wiekowej.

21 lutego w Hajnówce rozegrano Wojewódzki Półfinał w Pływaniu Grupy Południowej Szkół Podstawowych (Igrzyska) i Gimnazjów (Gimnazjada). Grupa Południowa skupia powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki. Bardzo dobrze wypadli w zawodach młodzi pływacy z Michałowa. Drużyny chłopców i dziewcząt z Gimnazjum oraz chłopców ze Szkoły Podstawowej awansowały do finałów wojewódzkich.

12 marca zainaugurowali sezon zawodnicy IV Ligi. Zwyciężyli 3:1 z Biebrzą Goniądz. Był to mecz zaległy z listopada ub. roku. Następny mecz 18 marca z Pogonią Łapy o godz. 12.00 także w Michałowie. Obecnie KS zajmuje 6 miejsce z 23 punktami i stosunkiem bramek 28:25. Trampkarze swoje rozgrywki rozpoczną 29-30 kwietnia a Orliki 22-23 kwietnia.

VI. UCZESTNICZYŁEM:

 • w spotkaniu wójtów i burmistrzów z województwa podlaskiego w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego planowanych przez rząd zmian ordynacji wyborczej;
 • w spotkaniu w Supraślu w sprawie naboru wniosków w ramach projektów aktywności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska;
 • w posiedzeniu Zarządu Powiatu Białostockiego;
 • w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim, dotyczącej  zmiany kontraktu terytorialnego województwa podlaskiego;
 • w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Ciechanowcu;
 • w odprawie rocznej, podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku;
 • w odprawie rocznej, podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku;
 • w Podlaskiej Debacie Drogowej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym;
 • w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, dotyczącym uruchomienia pociągów pasażerskich na odcinku Białystok – Waliły;
 • w spotkaniu w Podlaskim Kuratorium Oświaty w sprawie reformy oświaty;
 • w otwarciu drugiej hali produkcyjnej firmy Pronar w Narewce;
 • w konferencji w Supraślu, dotyczącej rozwoju metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

4-2017 XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

(16 marca 2017 r.)

Na początku obrad jak zwykle Burmistrz Włodzimierz Konończuk przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Po jego wysłuchaniu Radna Ewa Kupraszewicz zapytała, czy Powiat przeznaczył środki na drogę powiatową do Sokola oraz dlaczego ogłasza się przetargi na remont ulic w Michałowie zamiast powierzyć te zadania ZGKiM.

Burmistrz poinformował, że Rada Powiatu jak na razie nie przychyliła się na przywrócenie wcześniej wyasygnowanych środków na ten cel. Natomiast przetarg jest najlepszym sposobem na wyłonienie najkorzystniejszej oferty. – Dla ZGKiM roboty nie powinno zabraknąć – zapewnił Burmistrz.

Radna Alina Kazberuk spytała o ilość złożonych wniosków na odnawialne źródła energii (solary).

Burmistrz odpowiedział, że takich wniosków wpłynęło ponad sto.

W tym miejscu poruszono też temat przygotowań do budowy nowego przedszkola w Michałowie. Radna Ewa Kupraszewicz zapytała, jak wybrano koncepcję, którą poddano konsultacjom społecznym.

Burmistrz odpowiedział, że tę koncepcję jako najbardziej odpowiednią wskazała komisja, powołana do oceny ofert, złożonych w drodze zapytania ofertowego.

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski dodał, że oferta ta, podobnie jak wszystkie pozostałe, nie spełniała w całości wymogów formalnych (progu cenowego). Nie było jednak przeciwwskazań, aby poddać ją konsultacjom społecznym, a następnie dopiąć wszystko formalnie.

Radna Maria Ancipiuk stwierdziała, że konsultacje dotyczące budowy przedszkola zostały przeprowadzone inaczej, niż na poprzedniej sesji wnioskował o to Radny Sławomir Łuksza.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że konsultacje przeprowadzono nie z wniosku radnego Łukszy (nie spełniał nawet wymogów formalnych), ale z inicjatywy Burmistrza, który stosownie do odpowiedniej uchwały wydał zarządzenie w tej sprawie – Przyjęta forma konsultacji była szersza, niż wnioskował o to radny, umożliwiała bowiem wniesienie uwag nie tylko odnośnie lokalizacji, ale i zakładanych rozwiązań architektonicznych i technicznych.

W porządku obrad sesji po raz pierwszy znalazł się również punkt, dotyczący informacji o pracy w okresie międzysesyjnym także komisji stałych Rady.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Barszczewska poinformowała, iż komisja dokonała kontroli w temacie określenia stanu zaległości i podejmowanych czynności windykacyjnych oraz uzyskanych efektów z tytułu zużycia wody i wynajmu lokali oraz kontroli zaległości z tytułu podatków i opłat komunalnych. Komisja wypracowała następujące wnioski:

 1. w dalszym ciągu podejmować czynności windykacyjne w celu większej ściągalności opłat;
 2. bardziej wnikliwie rozpatrywać wpływające wnioski o umorzenie podatku;
 3. zwrócić uwagę na notorycznie powtarzających się dłużników ubiegających się o umorzenie;
 4. czynić starania w celu zawierania umów z osobami zamieszkałymi niemającymi umów na odbiór odpadów komunalnych;
 5. należy zweryfikować regulamin sprzedaży mieszkań (pustostanów) ze względu na duże koszty utrzymania.

Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki, Finansowej i Komunalnej Dorota Burak przedstawiła wnioski, jakie wypracowali członkowie tej komisji:

 1. scalenie księgowości w gminnych jednostkach budżetowych;
 2. kontynuacja funduszu sołeckiego na rok 2018;
 3. podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie budowy przedszkola;
 4. zobowiązanie Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół do przestrzegania ustawy o finansach publicznych, prawa pracy i ustawy o systemie oświaty.

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia wypracowała jeden wniosek – zmniejszenie nakładu gazety samorządowej o 50 egz. Przewodnicząca komisji Alina Kazberuk dodała, że jej członkowie zajmowali się także koncepcją budowy przedszkola i jego lokalizacji. Przed sesją komisja zebrała się na nieformalnym posiedzeniu i trzema głosami opowiedziała się przeciw lokalizacji przy Gminnym Zespole Szkół, wbrew wcześniej przyjętemu (jednogłośnie) stanowisku w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Irena Suprun zwróciła uwagę na przestrzeganie zasad formalnego zwoływania posiedzeń komisji i stosowanie określonych procedur. Upomniała przewodniczącą komisji radną Aliną Kazberuk, aby nie zwoływać nieformalnych spotkań komisji.

Wnioski Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił jej przewodniczący Radny Eugeniusz Nos. Były to:

 1. potrzeba wymiany oprawy oświetleniowej na większą moc w Starej Łuplance 1 i skierowanie światła w odpowiednią stronę;
 2. założenie dwóch lamp w Szymkach;
 3. ustawienie dwóch lamp w miejscowości Leonowicze, w tym w kierunku przystanku PKS;
 4. konieczność rozwiązania problemu oświetlenia na Osiedlu Bandary;
 5. konieczność przedłużenia do godz. 2:00 czasu palenia się lamp w Michałowie;
 6. potrzebę naprawy/żwirowania następujących dróg;
 • droga w Starej Łuplance: nr 1 oraz droga w kierunku przystanku autobusowego;
 • drogi w Romanowie;
 1. potrzeba naprawy drogi od Koleśnego do Suprun;
 2. konieczność współpracy gminy Michałowo i Gródek oraz prowadzenia wspólnych rozmów w temacie naprawy drogi Podozierany –Mostowlany (droga znajduje się na terenie dwóch gmin;
 3. wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2018 rok;
 4. konieczność odkrzaczania poboczy przy drogach;
 5. konieczność poprawy numeracji na ustawionych tablicach numerycznych w Szymkach (133 i 135)
 6. konieczność ustawienia tablic ogłoszeniowych w Bagniukach i Tajnicy.

UCHWAŁY

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024

Radna Maria Ancipiuk zapytała, czy zostały złożone wnioski w ramach współpracy transgranicznej Polska – Białoruś, bo jej zdaniem ujęte w prognozie działania nie mieszczą się w priorytetach programu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że złożone zostały dwa wnioski. Nabór jest dwuetapowy. Najpierw składane są wnioski w formie koncepcyjnej, a po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów składa się je w pełnej formie. Radna Ancipiuk się myli, gdyż oba wnioski wpisują się jak najbardziej w założenia programu (już po sesji do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja, że jeden z wniosków – dotyczący zakupu bojowego wozu i współpracy michałowskiej straży pożarnej z Wołkowyskiem – przeszedł do dalszego etapu – red.).

Radna Maria Ancipiuk zapytała jeszcze o działania w kierunku utworzenia podstrefy suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Poinformowała, że jest ogłoszony nabór wniosków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, a Gmina jej zdaniem nic w tym kierunku nie robi.

Burmistrz po raz kolejny podkreślił, że aby składać wniosek na podstrefę, należy być właścicielem gruntów, a Gmina nim nie jest, gdyż z tym nic nie zrobiono w poprzedniej kadencji. Obecnie opracowywane jest studium i plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Topolan z wydzieleniem terenów na rozwój i zamierza się w przyszłości pozyskać te tereny od Agencji Rolnej Skarbu Państwa na cele inwestycyjne.

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024.

Zmiany w budżecie Gminy na 2017 r

Radna Ewa Kupraszewicz poprosiła o szczegółowe informacje odnośnie przeznaczenia nowych kwot, które obejmuje uchwała. Ponieważ było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Finansowej, wyjaśnień udzieliła przewodnicząca komisji Radna Dorota Burak, uzupełnił to także Burmistrz.

 • 100 tys. zł – wypłata odszkodowań za grunty gminne przejęte pod drogi.

Radna Dorota Burak wyjaśniła, że wykonanie niektórych dróg wymaga wykupienia gruntów od osób prywatnych. Burmistrz dodał, że wykup działek dotyczy Bołtryk, Michałowa i Michałowo-Rolne i wiąże się z dostosowaniem działek do projektów planu przestrzennego zagospodarowania;

 • 150 tys. zł – działalność usługowa i koszty przygotowania inwestycji w latach przyszłych.

Burmistrz wyjaśnił, że środki te potrzebne są na opłacenie wykonawstwa projektów: kanalizacji Kazimierowa, drogi w Bachurach i dróg w Michałowie (w ramach ZRID-u tj. opracowania dokumentacji na realizację inwestycji drogowych), a także na wodociąg w Tylwicy. Planuje się również rozpisać konkurs na rozbudowę oczyszczalni w Michałowie;

 • 10 tys. zł – promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych;
 • 130 tys. zł – remont pomieszczeń Gminnego Zespołu Szkół.

Radna Dorota Burak wyjaśniła, iż po wykonaniu prac związanych z termomodernizacją naprawy będą wymagały ściany i posadzka w szkole;

 • 10 tys. zł  – dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania ekologii i ochrony środowiska;
 • 10 tys. zł – dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony kultury i tradycji.

Radna Dorota Burak odnosząc się do kwot dotacji po 10 tys. zł wyjaśniła, iż Komisja opowiedziała się za zmniejszeniem kwoty 30 000 zł do kwoty 21 000 zł i przekazaniem pozostałych 9 000 zł dla GOK-u .

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk poprosił o szczegóły dotyczące sposobu pozyskania reszty środków na zakup wozu strażackiego.

Burmistrz poinformował, że Gmina wraz z OSP będzie czyniła starania o pozyskanie brakującej kwoty z różnych instytucji – z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych.

Radna Swietłana Łuksza poprosiła Radną Dorotę Burak o zapoznanie Rady ze stanowiskiem Komisji Finansowej w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Woli.

Radna Dorota Burak poinformowała, iż Komisja w imiennym głosowaniu trzema głosami „za” (radni: E. Nos, H. Ławreszuk, D. Burak) i czterema głosami „przeciw” (radni: N. Bielenia, A. Kazberuk, S. Łuksza, S. Łuksza) opowiedziała się przeciwko przeznaczeniu w tym roku środków z nadwyżki na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowej Woli.

Podczas dyskusji na sesji nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu, że inwestycja ta jest zasadna, jednakże część radnych nie chciała finansowania tego zadania z budżetu gminy, choć pojawiły się w nim na ten cel odpowiednie środki.

Burmistrz przybliżył szczegóły związane z oceną złożonego do PROW projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa hydroforni na terenie Gminy Michałowo” i wyjaśnił kryteria oceny wniosku, który nie otrzymał dofinansowania.

Radny Sławomir Dziewiątkowski przekonywał, że w związku z minimalnymi szansami na wykonanie kanalizacji przy pomocy środków z zewnątrz, inwestycję należy zacząć realizować za środki własne. Z tym nie zgadzali się radni S. Łuksza, S. Łuksza, A. Kazberuk, M. Ancipiuk, twierdząc, że jak nie ma środków zewnętrznych, to kanalizacji nie trzeba tam budować.

Radna Maria Ancipiuk zaproponowała, aby mieszkańcy Nowej Woli powołali społeczny komitet budowy kanalizacji w swej miejscowości. Postulowała, aby 900 tys. zł wprowadzone teraz na ten cel zmianami w budżecie zawiesić i pozostawić jako wolne środki.

Burmistrz zauważył, że w obecnych czasach prawo nie zezwala na zakładanie takich  społecznych komitetów i podkreślił, że kanalizacja jest zadaniem własnym gminy.

Radny Jan Borowski zapytał, czy była brana pod uwagę budowa oczyszczalni na miejscu, w Nowej Woli, gdyż pomniejszyłoby to koszty inwestycji.

Burmistrz wyjaśnił, że taka koncepcja była brana pod uwagę, jednak na terenie, na którym byłaby możliwość budowy oczyszczalni, został poprzednio wybudowany maszt internetowy.

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, przy 5 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Przeciw (chodziło głównie o kanalizację w Nowej Woli) byli radni M. Ancipiuk, N. Bielenia, A. Kazberuk, S. Łuksza, S. Łuksza), za –A. Barszczewska, D. Burak, S. Dziewiątkowski, M. Hajduczenia, H. Ławreszuk, E. Nos, I. Suprun, wstrzymali się – J. Borowski, M. Charytoniuk i E. Kupraszewicz.

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2018 r.

Sołtysi sołectwa Jałówka Piotr Dąbrowski i sołectwa  Bachury – Zdzisław Worona wyrazili chęć kontynuacji funduszu sołeckiego. Radny Eugeniusz Nos w imieniu sołtysa Łuplanki prosił o pozostawienie funduszu sołeckiego na kolejny rok.

Sołtysi obecni na sesji również nie zgłosili sprzeciwu co do kontynuacji funduszu sołeckiego.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami przychylili się do takiego stanowiska.

Udzielenie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego  na trasie Białystok – Waliły

Radna Ewa Kupraszewicz zwróciła uwagę na trudności związane z codziennym transportem autobusowym w miejscowości Sokole i prosiła Burmistrza o działania mające na celu przywrócenie kursowania autobusów przez tę miejscowość.

Mieszkaniec Sokola Andrzej Kasperowicz poinformował o szczegółach związanych z tematem połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły oraz prosił radnych o wsparcie.

W związku z dyskusją radnych na temat komunikacji autobusowej Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk zgłosił wniosek, aby tematem transportu w gminie zajęła się Komisja Finansowa.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” (radna Ewa Kupraszewicz) i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły.

Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałowo na lata 2017-2019

Projekt uchwały omówiła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Funkowska, informując, iż Program ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie angażującego zasoby gminy.

Przewodnicząca zwróciła uwagę na:

– mało aktualny na chwilę obecną rok przeprowadzenia diagnozy sytuacji rodzinnej w gminie Michałowo tj. 2014 (Kierownik  wyjaśniła, że powyższy Program jest porównywalny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i starano się, aby dane zawarte w obu dokumentach były ujednolicone);

– brak w Programie odniesienia do ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. (Kierownik przyznała rację i ujęła to w treści Programu.

Przewodnicząca o godzinie 13:25 ogłosiła przerwę, o godz. 13:35 wznowiła obrady.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” (radni Swietłana i Sławomir Łuksza w tej i dalszej części obrad byli nieobecni) przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałowo na lata 2017-2019.

Sprawy różne

Burmistrz odnosząc się do pytania dotyczącego powodu śnięcia ryb w zalewie w Michałowie poinformował, że nie jest to zbiornik przeznaczony na prowadzenie działalności wędkarskiej, czy gospodarskiej w zakresie gospodarki rybnej. Dodał, że prawdopodobnie w ubiegłym roku zbiornik omyłkowo został zarybiony, gdyż narybek zamiast trafić do zbiornika w Gródku, trafił do Michałowa. Burmistrz poinformował, że po interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska okazało się, iż ryba nie jest skażona, nie jest to zatrucie, parametry wody są w normie, a ryba udusiła się wskutek tzw. „przyduchy”.

Radna Anna Barszczewska w imieniu mieszkańców ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej w Michałowie podziękowała Burmistrzowi za wykonanie oświetlenia ulicznego.

Sołtys sołectwa Tylwica Lilia Kulesza podziękowała Kierownikowi ZGKiM za odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz prosiła o poprawę stanu drogi we wsi Tylwica Majatek.

Sołtys sołectwa Bachury Zdzisław Worona poruszył tematy:

 1. konieczności wykonania pojedynczych numeracji do posesji w sołectwie Bachury,
 2. złożonego do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wniosku dot. budowy drogi nr 686 – Juszkowy Gród – Jałówka
 3. konieczności wyrównania dróg w okolicach miejscowości Jałówka.

Na zakończenie obrad o głos poprosił radny powiatowy Jan Kaczan. W stosunkowo długiej wypowiedzi tłumaczył się z przebiegu głosowania na sesji Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyznania środków na budowę drogi powiatowej prowadzącej do Podozieran. Odniósł się do doniesień, mówiących o tym, że głosował przeciw. Tłumaczył się, że „cała sprawa ma podłoże polityczne”, a on głosował nie przeciw drodze do Podozieran, a przeciw innym zadaniom, które znalazły się w jednym wniosku razem z omawianą drogą.

Opracowano na podstawie roboczej wersji protokołu z sesji

4-2017 Widziane nie tylko z ratusza

 

Jak tylko nastała wiosna, pewnego dnia wracając z pracy postanowiłem zrobić rekonesans po gminie, aby zobaczyć, co po zimie wymaga naprawy. Chodziło zwłaszcza o wiejskie drogi, które jak co roku o tej porze często stały się praktycznie nieprzejezdne. Przy okazji chciałem obejrzeć co poniektóre miejsca pod kątem czekających nas w tym roku gminnych inwestycji w tzw. terenie. A szykuje się tego naprawdę sporo. Bo to i kanalizacja w Nowej Woli, i kilka projektów z LGD, dotyczących m.in. placów zabaw i rewitalizacji parku w Jałówce, a także kilkanaście inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego, polegających m.in. na utworzeniu miejsc spotkań mieszkańców (wiaty, altany) oraz doposażeniu wiejskich świetlic. Będą też budowane i remontowane kolejne odcinki dróg, w tym zakończą się rozpoczęte w ubiegłym roku duże prace przy przebudowie drogi Zaleszany – Jałówka.

Przejeżdżając z jednej miejscowości do drugiej, widziałem jak po zimie zaczyna wracać tam życie. Na podwórkach krzątali się właściciele, najczęściej emeryci, którzy poza sezonem mieszkają przeważnie w mieście. Wraz z wiosną zaczął się też sezon remontów – widzieliśmy robotników a to przy wymianie dachu, okien, czy kładących szalówkę, a najwięcej przy budowie nowych ogrodzeń wokół domów.

W drodze powrotnej z Bondar zatrzymał mój samochód mężczyzna, okazało się mieszkaniec Michałowa, prosząc o podwiezienie. Za jego zgodą zboczyłem nieco z głównej drogi. Mijając takie miejscowości, jak Bagniuki, Tanica, Suszcza, Juszkowy Gród, mój pasażer naraz zaczął się zastanawiać, ile lat mogą liczyć sobie te wsie. „Na pewno więcej niż sto…” – powiedział..

– A co pan na to, że co najmniej pięćset? – zapytałem.

Pasażer trochę nie dowierzał, ale nie ukrywał, że historii swojej gminy po prostu nie zna. Zacząłem mu zatem opowiadać o tysiącletnich dziejach tych ziem. Choć nie jestem historykiem, to moją wielką pasją jest odkrywanie historii mych stron rodzinnych i naszego regionu. Mam zamiar wydać kiedyś o tym większą publikację. Gawędę z przygodnym pasażerem zacząłem od tego, że ziemia michałowska jak całe nasze piękne Podlasie, to jakby cudem zachowany skrawek Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tu wciąż słychać echa kół karety Pani Historii, przez wieki mknącej tam i z powrotem, zostawiającej po sobie ślady barwnej przeszłości – zarówno bolesnych i tragicznych, nieustannych najazdów, bitew i wojen jak i – nade wszystko – okresów wspaniałego rozkwitu tych terenów w czasach pokoju. A wszystko to za sprawą niezwykłych ludzi, z różnych narodów, religii i kultur, którym los wyznaczył tu miejsce do życia.

Mój rozmówca zagadnął jeszcze o tajemnicze nazwy naszych miejscowości, jak Supruny czy Bińdziuga, bo takich słów w języku polskim nie ma. I tu od razu przeszliśmy do odwiecznego na naszych terenach języka prostego, który teraz niestety zanika na naszych oczach. „Ale to nie jest język białoruski” – zauważył mój rozmówca. Oczywiście przyznałem mu rację, choć nie do końca, bo ta mowa – czego dowiedli naukowcy – jest gwarą tego języka. Między innymi dlatego w ostatnim spisie powszechnym narodowość białoruską zadeklarowało w naszej gminie jeszcze około tysiąca mieszkańców, ponad 10 proc. A w szkole w Michałowie białoruski nauczany jest właśnie jako język mniejszości narodowej, a nie język obcy.

Ten dialekt białoruski, a raczej nasz „prosty” tutejszy język regionalny chciałbym ocalić od zapomnienia. Spisuję co rzadsze słowa (np. vałaczonna – wielkanocny prezent od chrzestnych), legendy i przypowieści z tej barwnej i bliskiej memu sercu mowy.

Bardzo długą gawędę o tej frapującej tematyce przeprowadziłem dawno, bo dwadzieścia lat temu, z nieżyjącym już wybitnym znanym polsko-białoruskim pisarzem i intelektualistą Sokratem Janowiczem z Krynek. Na moje kilkuzdaniowe pytania rozmówca odsyłał mi potem odpowiedzi na kilka stron (gawęda miała formę pisaną). W 2000 r. ukazała się z tego książka „Nasze tysiąc lat – z Sokratem Janowiczem rozmawia Jerzy Chmielewski”. Wydaliśmy ją w dość dużym jak na współczesne realia nakładzie, bo ponad tysiąc egzemplarzy. Była adresowana do zwyczajnych czytelników, zarówno ze środowiska białoruskiego, jak i Polaków, którzy interesują się lub chcą zrozumieć białoruską historię i kulturę, w Białorusi i na Podlasiu. Książka, pamiętam, dobrze się sprzedawała, i mimo pewnej swej zadziorności (np. stwierdzenie, że „my żyjemy w dwóch kulturach jednocześnie, a inni tylko w jednej” :) została życzliwie przyjęta przez czytelników oraz krytyków, miała dobre recenzje w polskiej prasie.

I oto po wielu latach teraz w Michałowie tą wspaniałą książką – wyrywając z jej kontekstu pojedyncze zdania, moje i Sokrata Janowicza (celowo manipulując nimi i przypisując je mnie) – posłużono, się by zaatakować moją osobę jako Zastępcę Burmistrza. Z 30 na 31 marca rozrzucono po Michałowie anonimowe ulotki, wyzywające mnie od… „szowinistów i nacjonalistów białoruskich” (!?).

Do tego typu „konspiracyjnych” akcji, gdy po kryjomu pod osłoną nocy niczym w stanie wojennym są kolportowane jakieś ulotki, zdążyliśmy się w naszej gminie już przyzwyczaić, a nawet nauczyliśmy się z tym żyć i to po prostu ignorować. Ale opozycyjny blog, który je firmuje, tym razem od tego zdecydowanie się odciął i potępił, wskazując nawet, kto według bloga jest autorem tego „paszkwila”. Pozostawiam to bez komentarza, gdyż ustalenie sprawcy (sprawców) tego karygodnego czynu wydaje się być kwestią czasu, bo są naoczni świadkowie.

Ostatnio na jednym z kanałów telewizyjnych powtarzany jest amerykański serial „Columbo”. W każdym odcinku poczciwy porucznik w sposób niezwykle drobiazgowy rozwikłuje zagadkę kryminalną, zaczynając od ustalenia motywu. Właśnie – komu i dlaczego zależało, aby mnie w tak perfidny sposób zaatakować? Jednak czyniąc przede wszystkim wielką szkodę nie mnie, a gminie i naszym mieszkańcom, nie znających dotąd żadnych podziałów na tle religijnym lub narodowym. Burząc przy tym atmosferę nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Ten religijno-narodowy motyw jest tu jednak uboczny.

Moje pozaurzędowe zainteresowania i związki ze środowiskiem mniejszości białoruskiej są mieszkańcom naszej gminy znane i dotąd nikt nie robił z tego żadnego problemu. Bo i z czego? Wiele osób po tym incydencie zgłosiło się do mnie, aby wyrazić swoje oburzenie, wszem i wobec mówiąc, by to ignorować, wrzucać ulotki od razu do kosza. Dziękuję za taką postawę i wsparcie duchowe, słowa otuchy.

Nigdy w dotychczasowej pracy w samorządzie nie zetknąłem się z najmniejszymi przejawami nieufności lokalnej społeczności z powodu swej przynależności do białoruskiej mniejszości narodowej oraz jako publicysta (redaktor naczelny miesięcznika Czasopis) i animator kultury. Osiem lat temu, gdy objąłem stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku, pierwsze co zrobiłem, to nadałem odpowiednią rangę obchodom w gminie polskich świąt narodowych. Przedtem uroczystości patriotycznych z okazji Święta Niepodległości 11 listopada ani Konstytucji 3 Maja tam, o dziwo, nie było. To było dla mnie niezrozumiałe, więc zacząłem natychmiast organizować takie akademie.

W 2013 r. zostałem uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi w dowód uznania za moją działalność na rzecz kultury białoruskiej z podkreśleniem, że wzbogaca ona kulturę polską.

Jak zatem można mnie posądzać o tak niecne skłonności jak w tej kłamliwej i spreparowanej ulotce?! Przecież to całkiem nielogiczne.

Kochani, nie dajcie się nabrać na tak prymitywne podpuszczenia. Oto nadchodzi Wielkanoc – święto świąt. W tym roku przypada ono razem u katolików i prawosławnych. Jakie to wymowne w całej tej sytuacji. Ale i bardzo piękne zarazem. W tym samym czasie w kościołach na Gloria rozlegnie się radosne Alleluja, zaś w cerkwiach  – Chrystos Voskriesie, a następnie cudowne …I drug druga abdymiem (Obejmijmy się, uściskajmy się ze sobą, ucałujmy). W świątyniach obu wyznań tej nocy jednakowo radośnie i głośno zabrzmią wszystkie dzwony.

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Z Vialkadniem!

Jerzy Chmielewski

3-2017 XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

(31 stycznia 2017 r.)

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Irena Suprun. Przed zatwierdzeniem porządku sesji Radny Eugeniusz Nos zaproponował dodanie punktu, dotyczącego rozpatrzenia wniosku sołtysa Bachur Zdzisława Worony o dokonanie zmian w statucie sołectwa, umożliwiającym jego obsługę finansową przez Urząd Miejski (utworzenie subkonta).

Radna Dorota Burak zauważyła, że założenie stowarzyszenia w ramach sołectwa daje możliwość założenia niezależnego konta i dysponowania środkami w dowolny sposób, bez udziału gminy.

W tym temacie odbyła się długa dyskusja, w której wypowiadał się także mec. Aleksander Bojczuk. W rezultacie Radny Nos swój wniosek wycofał.

Na początku sesji jak zwykle Burmistrz Włodzimierz Konończuk przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Po jego odczytaniu padły następujące pytania:

  Radna Maria Ancipiuk zapytała, jakie są szanse na pozyskanie środków w ramach złożonego do PROW wniosku, dotyczącego kanalizacji w Nowej Woli oraz czy z Powiatem zostało podpisane porozumienie odnośnie budowy dróg powiatowych (Sokole i Podozierany).

Burmistrz odpowiedział, że Gmina robi wszystko, aby inwestycję w Nowej Woli zrealizować. Kryteria oceny wniosków są ustalone zarządzeniem ministra rolnictwa, a szanse na pozyskanie środków są zawsze. Natomiast w kwestii dróg powiatowych padła odpowiedź, iż stosowne porozumienie będzie wypracowywane.

  Radny Sławomir Łuksza zapytał o aktualny stan przygotowań do budowy przedszkola.

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, iż ogłoszono zapytanie ofertowe w celu wyłonienia projektanta przedszkola dobudowanego w obrębie kompleksu Gminnego Zespołu Szkół. Przypomniał, iż takie rozwiązanie jako najlepsze z możliwych zostało przyjęte w wyniku wielu dyskusji i analiz specjalistycznych. Sprawą zajmowała się także komisja oświaty, udzielając pozytywnej opinii o ile nie będzie trudności technicznych. Takich przeszkód, które uniemożliwiałyby realizację wypracowanego wariantu, nie stwierdzono.

W wyniku dyskusji Radny Sławomir Łuksza złożył wniosek formalny o przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji wśród mieszkańców.

Przewodnicząca  powiedziała, że nie widzi takiej potrzeby, a dążenie radnego może spowodować, że nowe przedszkole w ogóle nie powstanie.

Jednak w głosowaniu 6 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” radni przyjęli zgłoszony wniosek.

Burmistrz wyjaśnił, że przyjęcie takiego wniosku nie ma jeszcze mocy prawnej, ponieważ inicjatywa radnych powinna szczegółowo określać charakter konsultacji, w tym termin ich przeprowadzenia.

Mecenas zauważył, że przegłosowany wniosek nosi znamiona uchwały, a musi być najpierw przygotowany jej projekt, poparty wnioskiem co najmniej czterech radnych.

W dalszej kolejności radni przyjęli sprawozdania z pracy komisji oraz Rady w roku ubiegłym, a następnie uchwalili plany działania w roku bieżącym.

UCHWAŁY

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2017 roku.

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż program w porównaniu do roku poprzedniego nie uległ zmianie i został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącej własność Gminy Michałowo.

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie działka, położonej w Michałowie, stanowiącej własność Gminy, ograniczonym prawem rzeczowym, służebnością przejazdu i przechodu.

3. Ustalenie wysokości opłat za świadczenia dzieci do lat 5 w Gminnym Przedszkolu w Michałowie.

Radna Alina Kazberuk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej poinformowała, że komisja w zaproponowała w projekcie uchwały zmianę godzin realizacji podstawy programowej na godziny od
8:00 do 13:00 – pozwoli to na możliwość realizacji podstawy programowej w wymiarze pięciu godzin szczególnie dzieciom dojeżdżającym.

4. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

5. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.

Radna Alina Kazberuk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, poinformowała, iż komisja nie wniosła uwag do obu projektów powyższych uchwał.

6. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zastępca Burmistrza poinformował, iż reforma oświaty związana z wygaszeniem gimnazjum i przekształceniem sześcioklasowej szkoły podstawowej w szkołę ośmioklasową wymaga dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła zapytanie, dotyczące podania podstaw prawnych, zabraniających nagrywania kamerą przebiegu sesji.

Mecenas przypomniał, że na poprzedniej sesji nie powiedział, że nagrywanie jest zabronione, a zajął stanowisko, iż w związku z nagrywaniem mogą powstać różnego rodzaju komplikacje, również w ocenie prawno-karnej. W związku z powyższym lepiej, aby gmina nie nagrywała kamerą, natomiast każdy kto chce może to robić na własną odpowiedzialność.

Radna Maria Ancipiuk poruszyła problem rzekomych uciążliwości robót w ramach termomodernizacji Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie i prac związanych z wymianą okien w trakcie obecności dzieci w szkole.

Dyrektor GZSz Jan Łuksza poinformował, że w związku z trwającą termomodernizacją szkoły miał tylko jedno zgłoszenie od rodzica odnośnie roznoszącego się zapachu farby. Natomiast wymiana okien trwała cztery dni, dotyczyła korytarzy, odbywała się pod nieobecność dzieci na korytarzach.

Sprawy różne

Radna Alina Kazberuk zgłosiła konieczność posypania oblodzonych chodników i ulic w Michałowie. Taki wniosek poparła również Przewodnicząca.

W wyniku dyskusji Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski zgłosił konieczność zakupu dodatkowego sprzętu, służącego m.in. do zimowego utrzymania dróg. Burmistrz przychylił się do wniosku kierownika, informując, że pierwsze wolne środki przeznaczy za zgodą Rady na zakup posypywarki.

Radna Ewa Kupraszewicz zaproponowała wykonanie drogi do Domu Ludowego w Sokolu w przypadku, gdyby Powiat nie przeznaczył środków na przebudowę drogi powiatowej przechodzącej przez miejscowość Sokole.

Burmistrz stwierdził, że decyzja Rady Powiatu może się jeszcze zmienić.

Radny Eugeniusz Nos zwrócił uwagę na konieczność poprawy stanu tych dróg, które są potrzebne, a ich poprawa jest niezbędna;

Radna Maria Ancipiuk spytała Burmistrza, jaka inwestycja została w całości wykonana w roku 2016 i jaką inwestycję zamierza się wykonać w roku 2017.

Burmistrz przypomniał, że w grudniu do Gazety Michałowa był dołączony biuletyn z wykazem nie jednej, a wielu inwestycji i robót gminnych, jakie zostały poczynione w przeciągu minionych dwóch lat. Był tam podany także plan inwestycji na rok 2017 i lata następne.

Radny Jan Borowski zapytał Burmistrza, czy posiada wiedzę w temacie przebudowy drogi wojewódzkiej Juszkowy Gród – Hajnówka.

Burmistrz poinformował, iż z nieoficjalnych informacji wiadomo, iż uprawomocniła się decyzja środowiskowa, jest również projekt na tę drogę, także prace Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich idą w dobrym kierunku. Natomiast pojawił się temat doprojektowania dodatkowego odcinka drogi i PZDW zmierza w kierunku połączenia inwestycji w jedną całość.

Sołtys sołectwa Bachury Zdzisław Worona poinformował, iż w imieniu mieszkańców gminy złożył wniosek do Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie pozwolenia na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 686 z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku Juszkowy Gród – Jałówka. Podziękował za poprawę stanu wody (zapach i smak) w wodociągu, który zaopatruje m.in. wsie Cisówka, Szymki, Bachury. Sołtys poruszył także temat potrzeb sołectw, zgłoszanych w ramach funduszu sołeckiego. Wyraził oburzenie z powodu pomówień burmistrza na blogu Nasze Michałowo odnośnie budowy altanek. Sołtys podkreślił, że takie wnioski zgłosili mieszkańcy, a nie burmistrz, którego opinia jest bezpodstawnie szargana.

Sołtys sołectwa Tylwica Lilia Kulesza zgłosiła konieczność budowy wodociągu we wsi Tylwica.

Burmistrz poinformował, iż wodociąg jest na etapie projektu, a na jego budowę potrzebne są środki w kwocie ok. 1 mln zł.

Radny Eugeniusz Nos – podziękował radnemu Marianowi Hajduczeni oraz sołtysowi Piotrowi Dąbrowskiemu za zorganizowanie koncertu kolęd.

Asystent Burmistrza Leszek Gryc zwrócił się z pytaniem do radnej Marii Ancipiuk, czy 22 stycznia ok. godz. 21:45 w Szymkach rozrzucała szkalujące m.in. jego osobę ulotki, czy radna ma coś wspólnego z tą akcją.

Radna Maria Ancipiuk zaprzeczyła, informując, że tego dnia była za granicą.

Opracowano na podstawie

roboczej wersji protokołu z sesji