6-2017 XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

(19 maja 2017 r.)

Sesja została zwołana w tzw. trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza. Obradom przewodniczył Marek Charytoniuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Burmistrz Włodzimierz Konończuk wyjaśnił, iż zwołanie sesji ma związek z wnioskiem Zarządu Powiatu Białostockiego, dotyczącym potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych po rozstrzygnięciu przetargowym na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo Etap I (gm. Michałowo)”. Ze względu na wynik przetargu w trybie przyspieszonym trzeba zatem  podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmienić uchwałę z końca grudnia w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Małgorzata Golak.

Burmistrz przypomniał, że zadanie związane z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo, będzie wykonywane na zasadzie porozumienia trójstronnego, z udziałem po 33% Gminy, Powiatu i Lasów Państwowych. Poinformował, że podjęcie powyższej uchwały jest konieczne z uwagi na fakt, iż Lasy Państwowe mimo ustnych zapewnień nie przesłały dotąd pisemnego potwierdzenia o przeznaczeniu kwoty 500 tys. zł na powyższy cel. Burmistrz dodał,  że Rada Powiatu zbiera się 23 maja, aby również zabezpieczyć kwotę na tą inwestycję, której zabezpieczenie finansowe jest potrzebne w celu dokończenia przetargu i możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji. W przypadku, gdy Lasy Państwowe zadeklarują swój udział i przekażą 500 tys. zł, wówczas udział pozostałych stron zostanie odpowiednio  pomniejszony.

Uchwałę w spawie zmian w budżecie Gminy radni pojęli 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i  1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli. Druga uchwała, zmieniająca grudniową, została już przyjęta jednogłośnie.

Dodatkowo radni podjęli jeszcze dwie uchwały dotyczące nieruchomości. Pierwszą wyrazili zgodę na sprzedaż działek w Michałowie. Taki wymóg dotyczy nieruchomości, których wartość (wycena) przekracza 20 tys. zł. Położenie działek, ich wielkość i wartość omówiła Kierownik Elżbieta Rosińska.

Druga uchwała dotyczyła zamiany nieruchomości. Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w roku 2015 podjęto uchwałę w sprawie zamiany 3/6 nieruchomości w działce 939 (działka położona bezpośrednio przy boisku). W związku z zakończonym procesem podziału nieruchomości, przygotowano projekt uchwały, aby sfinalizować przejęcie omawianej działki.

Obie uchwały radni podjęli jednogłośnie