6-2017 XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

(27 kwietnia 2017 r.)

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Suprun.

UCHWAŁY

 Przejęcie przez Gminę Michałowo realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B Łuplanka Stara-Łuplanka Nowa (Gm. Michałowo)”.

Burmistrz Włodzimierz Konończuk poinformował, iż Rada Powiatu Białostockiego nie przyjęła niektórych zadań, o które gmina ubiegała się w ramach wspólnych działań z Powiatowym Zarządem Dróg. W związku z powyższym zaszła potrzeba opracowania dokumentacji technicznej przez Gminę w ramach środków własnych.

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Radna dodała, że Rada Powiatu zdecydowała o 50% zwrocie kosztów opracowania dokumentacji dla Gminy Michałowo.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 Zmiany w budżecie Gminy

Burmistrz poinformował, iż Rada Powiatu nie przyjęła do realizacji zadania budowy ulicy w Sokolu, dlatego też planowany na ten cel 50% udział własny w wysokości 350 tys. zł należy przeznaczyć na inny cel – przesunąć do bieżącego utrzymania dróg. Część tych środków zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej ulicy w Sokolu na odcinku od domu pomocy społecznej i Centrum Produktu Lokalnego w kierunku drogi powiatowej.

Radna Ewa Kupraszewicz zaproponowała, aby za zgodą Powiatu z części powyżej wspomnianych środków utwardzić drogę powiatową w Sokolu na kilku najbardziej wymagających utwardzenia odcinkach.

W wyniku dyskusji radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że przeznaczone wcześniej środki  na drogi w Sokolu powinny w Sokolu pozostać, natomiast radny Eugeniusz Nos –przewodniczący Komisji Rolnictwa dodał, że komisja wybiera się na objazd dróg gminnych, po którym ustali się kolejność naprawy dróg i wtedy ewentualnie wystosuje się odpowiednie pisma do Powiatu.

Radna Dorota Burak – przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Radna dodała, że 380 tys. zł w całości przeznaczone jest na drogi, w tym 320 tys. zł na drogi w Sokolu i 60 tys. zł na wcześniej przegłosowany projekt uchwały, dotyczący opracowania dokumentacji projektowej drogi Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa.

Radna Ewa Kupraszewicz zwróciła uwagę na potrzebę przeznaczenia środków finansowych na drogi w Sokolu, natomiast Burmistrz zauważył, że wydzielenie sum na konkretne cele jest możliwe po wykonaniu dokumentacji technicznej. W chwili obecnej środki włącza się do bieżącego utrzymania dróg z docelowym przeznaczeniem ich na Sokole.

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie radni przyjęli 13 głosami „za” przy dwóch głosach „wstrzymujących się”.

 Ustalenie wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jednogłośnie 7 głosami „za” zaproponowała wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

– w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela, który wniósł opłaty roczne za okres użytkowania tego prawa na 25% wzrostu nieruchomości;

– spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 25% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Kierownik referatu inwestycyjno-geodezyjnego Elżbieta Rosińska zapoznała radnych ze sposobem naliczania stawek ww. opłat, możliwymi granicznymi ich wartościami oraz poinformowała, iż wymóg podjęcia powyższej uchwały został narzucony przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W wyniku dyskusji radny Sławomir Łuksza zgłosił wniosek formalny, aby obydwie stawki ustalić na poziomie 5%.

Radni w głosowaniu 6 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek o ustalenie opłaty adiacenckiej na poziomie 5% w przypadku obydwu stawek.

Radna Dorota Burak zgłosiła wniosek formalny, aby obydwie stawki opłaty adiacenckiej wynosiły 25% – zgodnie z opinią Komisji Finansowej.

Radni w głosowaniu 7 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli zgłoszony wniosek.

Całą uchwałę radni przyjęli 7 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się.

Po zakończeniu bloku uchwał radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2016 r. oraz oceną zasobów pomocy społecznej. Przedstawiła je – w oparciu o prezentację multimedialną – kierownik ośrodka Anna Funkowska.

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 r.

Do obu sprawozdań uwag nie wniesiono.

 

Sprawy różne

Radna Ewa Kupraszewicz podziękowała Burmistrzowi za interwencję w sprawie kursowania autobusów do Sokola, dzięki czemu już docierają do wsi.

Radna Maria Ancipiuk poruszyła temat budowy drogi Zaleszany – Jałówka i rozbieżności pomiędzy ilością żwiru w projekcie na koronie drogi tj. 5123 m3 żwiru, a znacznie mniejszą podaną w przetargu. Radna spytała, czy w związku z powyższym będzie możliwe utrzymanie tej drogi we właściwym stanie.

Kierownik Elżbieta Rosińska Z uwagi na to, iż pracownica nadzorująca tę inwestycję w dniu sesji była na urlopie Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że temat zostanie wyjaśniony w późniejszym terminie. Czyt. wypowiedź wewnątrz numeru.

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk poruszył temat przykrego zapachu i niedobrego smaku wody w Szymkach oraz zapytał o sprawność hydrantów.

Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski powiedział, że pogorszenie się jakości wody jest przejściowe, powstało ze względu na awarie w sieci. Dodał, że badania wody wykonywane przez Sanepid nie wykazują spadku poniżej norm. Kierownik zapewnił, że ZGKiM cały czas czyni starania w celu poprawy jakości wody na tym terenie. Odnośnie pytania dotyczącego hydrantów, poinformował, że są systematycznie przeglądane.

Radny Sławomir Łuksza podziękował Burmistrzowi za uporządkowanie terenu na rogu ul. Leśnej i Gródeckiej w Michałowie. Zapytał, kto będzie wykonawcą budowy ul. Klonowej i czy ZGKiM brał udział w przetargu.

Burmistrz poinformował, iż do przetargu przystąpiło pięć firm, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie.

Kierownik Eugeniusz Załęski dodał, że ZGKiM nie może przystępować do przetargów organizowanych przez Gminę, ale i tak nie mógłby wykonać tego zadania z uwagi na zaprojektowaną technologię.

Radna Swietłana Łuksza zapytała na jakim etapie jest inwestycja dotycząca budowy przedszkola.

Burmistrz poinformował, że trwają prace projektowe.

Radny Marian Hajduczenia zgłosił konieczność poprawy przejezdności ul. Zarzeczańskiej w Jałówce.

Sołtys sołectwa Bachury Zdzisław Worona podziękował Kierownikowi ZGKiM za pomoc przy równaniu działki w Bachurach, a następnie poruszył temat możliwości wpłynięcia na właścicieli posesji prywatnych (w okolicach wsi Bachury) celem uprzątnięcia ich niezamieszkałych działek.

Sołtys sołectwa Jałówka Piotr Dąbrowski zwrócił uwagę na konieczność odkrzaczenia poboczy na drodze powiatowej prowadzącej do Kol. Mostowlany oraz odprowadzenia wody na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Zarzeczańską w Jałówce.

Sołtys sołectwa Pieńki Luba Aksiucik prosiła o szczegółowe ustalenie zasad wypożyczania świetlicy w Pieńkach.

Radny Jan Borowski podziękował Burmistrzowi za wykonanie chodnika na Osiedlu w Bondarach;

Sołtys sołectwa Ciwoniuki Barbara Gryc  zgłosiła problem zaśmiecania lasu w okolicach wsi Ciwoniuki.

Opracowano na podstawie

roboczej wersji protokołu z sesji