5-2017 INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM (2)

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

 1. WYDAŁEM ZARZĄDZENIAm.in.:
 2. Zarządzenie Nr 251/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej – sportów wodnych w 2017 r.
 3. Zarządzenie Nr 253/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Michałowo oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałów i usług
 4. Zarządzenie Nr 254/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września 2017 r. staje się Szkołą Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie.
 5. Zarządzenie Nr 255/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.
 6. Zarządzenie Nr 256/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie.
 1. W ZAKRESIE SPRAW INWESTYCYJNYCH
 2. Inwestycje przygotowywane do realizacji (prace projektowe, przetargi, pozyskiwanie funduszy)
 • Opracowywana jest dokumentacja techniczna:
 • – sieci wodociągowej Topolany – Tylwica,
 • – sieć wodociągowej Kazimierowo – Nowa Wola,
 • – remontu i przebudowy dróg: Bachury, Sokole, Łuplanka,
 • – budowy sieci kanalizacji sanitarnej na gruntach wsi Kazimierowo (okolice Michałowo i ODM w Michałowie – PZD),
 • – budowy ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego” (teren położony pomiędzy ulicami Słoneczną a Piaskową w Michałowie),
 • – budowy świetlicy w miejscowości Potoka.
 • opracowano końcowe założenia i uzgodniono warunki formalne wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie o przedszkole w oparciu o koncepcję poddaną konsultacjom społecznym. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT” Spółka z o.o. w Białymstoku – dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z umową ma wykonać w terminie do dnia 15.07.2017 r., a pozostałą do 15.09.2017 r.
 • trwa wyłonienie wykonawcy na budowę ulicy Klonowej w Michałowie w ramach postępowania przetargowego – wpłynęło 5 ofert (najniższa oferta 488 888,42 PLN, najwyższa 796 388,83 zł);
 • przygotowywane jest postepowanie przetargowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Woli;
 • GOK w Michałowie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. w wysokości 43.000 zł na realizację projektu pod nazwą „GOK Records”. W ramach zadania zostanie wykonana adaptacja akustyczna dwóch pomieszczeń w budynku GOK w Michałowie po dawnej projektorowni za salą kinową oraz zakupiony zostanie sprzęt audio i komputerowy niezbędny do stworzenia w nich wielofunkcyjnego studia nagraniowego.
 • Projekty złożone na dofinansowanie ze środków unijnych
 • Do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” w Supraślu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożono cztery projekty:
 1. Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo – wartość projektu 53 150 zł, wnioskowana kwota pomocy 32 690 zł,
 2. Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka – wartość projektu 183 587 zł wnioskowana kwota pomocy 116 816 zł,
 3. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Hieronimowie – wartość projektu 104 666,01 zł, wnioskowana kwota pomocy 66 598 zł,
 4. Budowa placów zabaw w Gminie Michałowo – wartość projektu 101 231,29 zł, wnioskowana kwota pomocy 64 413 zł.
 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na  lata 2014-2020 Działanie 5.1. Energia oparta na odnawialnych źródłach energii został złożony projekt Przyjazna środowisku Gmina Michałowo – montaż 54 instalacji fotowoltaicznych oraz 33 instalacji solarnych – wartość projektu 1 486 380 zł, wartość dofinansowania – 1 070 800 zł.
 • Została zaakceptowana złożona do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 aplikacja Gminy Michałowa w partnerstwie z partnerami z Wołkowyska, dotycząca projektu „Współpraca transgraniczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego” (projekt przewiduje m.in. zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Michałowo). Obecnie przygotowywany jest pełny formularz wniosku;
 1. Prace realizowane
 • trwają prace budowlane w zakresie inwestycji pn. ,,Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”,
 • trwa realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego, odbywają się dostawy zamówionych materiałów i urządzeń;.
 • odkrzaczanie i żwirowanie drogi na gruntach wsi Tylwica Majątek,
 • remont pomieszczenia w świetlicy w Juszkowom Grodzie.
 • Kontynuowana jest rozpoczęta w roku ubiegłym inwestycja, dotycząca remontu drogi Zaleszany – Jałówka.
 1. Prace wykonane
 • dokonano żwirowania dróg: Romanowo, Kolonia Mostowlany, Łuplanka i Dublany;
 • ustawiono przystanek i sołecką tablicę informacyjną sołecka we wsi Zaleszany,
 • W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
 • W zakresie ewidencjonowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie międzysesyjnym do Urzędu Miejskiego w Michałowie wpłynęło łącznie 12 wniosków:
 • – 5 wniosków o wpis do CEIDG przedsiębiorcy (42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad, 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 49.41.Z – Transport drogowy towarów, 02.20.Z – Pozyskiwanie drewna, 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych)
 • – 2 wnioski o zmianę wpisu do CEIDG (61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem)
 • – 1 wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne)
 • – 4 wnioski o wykreślenie wpisu w CEIDG (71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych).
 • Wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy.
 1. SPORT I REKREACJA
 • Trwają rozgrywki IV Ligi piłki nożnej. KS Michałowo po dwóch zwycięstwach, 2 remisach i 2 porażkach, przy jednym meczu zaległym z Puszczą Hajnówka zajmuje 7 miejsce z 28 punktami i stosunkiem bramek 34:34.
 • Rozpoczęły się rozgrywki Orlików. Nasza drużyna startująca w grupie 14 w pierwszym turnieju w Hajnówce pokonała MOSP II Białystok i OSiR Hajnówka i zajmuje pierwsze miejsce.
 • Rozgrywki Trampkarzy rozpoczęły się 29-30 kwietnia meczem z OSiR Hajnówka w Hajnówce.
 • 28 maja br. MOSiR zaprasza na Piknik „Rower moją pasją”. Mieszkańcy, w tym władze gminy, radni, sołtysi, pracownicy jednostek samorządowych mogą wziąć udział w w wyścigu na dystansie ok. 15 km. Wyłoniony będzie m.in. najlepszy kolarz – samorządowiec. Początek od godz. 13.00. W programie:
 1. Wyścigi kolarskie
 • – przedszkolaki – okrążenie wokół zalewu
 • – kl. O-I – okrążenie wokół zalewu
 • – kl. II-III – okrążenie wokół zalewu
 • – kl. IV – VI – dystans ok. 15 km
 • – gimnazjum – dystans ok. 15km
 • – pozostali – dystans ok. 15km
 • – samorządowcy (sołtysi, radni byli i obecni, pracownicy jst) dystans ok. 15km
 1. Zawody rodzinne – rodzice plus dziecko, rodzic plus dwoje dzieci, troje dzieci (sztafeta rodzinna –po dwa okrążenia wokół zalewu)
 2. Quiz wiedzy o Michałowie
 3. Znakowanie rowerów przez policję
 4. Rowerowy tor przeszkód
 5. Badanie ciśnienia tętniczego i pomiaru poziomu cukru we krwi
 6. Rozdanie kart rowerowych uczniom, którzy pomyślnie zdali egzamin
 7. Konkurs rysunkowy „Rower moich marzeń” – wystawa najlepszych prac i wręczenie nagród
 8. Inne zabawy sportowo - rekreacyjne
 9. Ognisko dla uczestników
 1. UCZESTNICZYŁEM:
 • w spotkaniu roboczym w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku;
 • w posiedzeniu Zarządu Powiatu Białostockiego;
 • w VII Forum Rynku Pracy, zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 • w debacie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, zorganizowanej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku;
 • w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej.