4-2017 Sprawozdanie z konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy przedszkola

Sprawozdanie z konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola

Konsultacje koncepcji Przedszkola zostały przeprowadzone w dniach 1-8.03.2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 242/17 Burmistrza Michałowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców Gminy Michałowo w sprawie projektu koncepcji.

Podjęto następujące działania informacyjne:

 1. Będący przedmiotem konsultacji projekt koncepcji został przedstawiony mieszkańcom:
 1. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego;
 2. na oficjalnym fanpage’u gminy na portalu społecznościowym Facebook;
 3. na wielkoformatowych planszach umiejscowionych w:
  – Gminnym Przedszkolu w Michałowie,
  – Gminnym Zespole Szkół w Michałowie,
  – Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie,
  – Gminnej Bibliotece w Michałowie,
  – Urzędzie Miejskim w Michałowie;
 4. w materiałach przesłanych sołtysom;
 1. Zostały zorganizowane spotkania konsultacyjne z radami pedagogicznymi Gminnego Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola;
 2. Temat nowego przedszkola w Michałowie został szeroko poruszony w lokalnych mediach – w Gazecie Michałowa, Kurierze Porannym, w „Obiektywie” TVP Białystok.

Formularze do zbierania uwag, wniosków i propozycji można było pobrać z internetu lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, Gminnym Przedszkolu i Gminnym Zespole Szkół.

 1. Wpłynęło ogółem 437 formularzy, w tym:
 1. 255 sztuk powielonych szablonów, wypełnionych komputerowo jednakową treścią, z czego:
 2. 172 formularze wypełnione ręcznie (osobiście), (5 bez adresu osoby wypełniającej), z czego:
 • 213 podpisanych – w znacznej części charakterem pisma, przemawiającym za tym, że kto inny wpisywał dane osobowe, a kto inny składał podpis;
 • 18 kart, na których osoba podpisująca zaznaczyła, z którymi zastrzeżeniami się zgadza;
 • 8 kart bez wpisanego adresu osoby wypełniającej/składającej podpis;
 • 3 karty bez podpisu, a zawierające dane zgłaszającego;
 • 39 kart, co do których mogą być wątpliwości co do autentyczności podpisu (możliwość sfałszowania dokumentu);
 • 1 karta wypełniona i podpisana imieniem i nazwiskiem, nie figurującym w spisie mieszkańców gminy Michałowo;

 • 150 kart z oceną pozytywną (103 wypełnione przez osoby nie posiadające dzieci w wieku przedszkolnym i 47 wypełnionych przez rodziców posiadających takie dzieci).
 • 20 kart przeciwnych lokalizacji (2 wypełnione przez osoby nie posiadające dzieci w wieku przedszkolnym, 1 wypełniona przez rodzica dziecka w wieku przedszkolnym i 17 kart, gdzie wypełniający nie podał tych danych)
 • 1 karta bez danych osoby wypełniającej
 • 1 karta z zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu konsultacji.
 • Zanotowano jeden przypadek, złożenia przez jedną osobę dwóch formularzy – jednego wypełnionego ręcznie, nie zawierającego uwag i drugiego szablonowego z opinia negatywną.
 • 10 formularzy nie wypełnionych

 1. W konsultacjach drogą elektroniczną wzięło udział 2546 osób:
 1. na FB  z proponowanym rozwiązaniem projektowym, zapoznały się 2272 osoby (zanotowano tyle odsłon) – zamieszczono 3 komentarze, wszystkie pozytywne, a także 9 lajków „lubię to” i 1 udostępnienie;
 2. na stronie michalowo.eu z projektem zapoznały się 274 osoby, nikt nie wniósł uwag negatywnych.

Formularze poddano szczegółowej analizie merytorycznej.

 1. Uwagi negatywne
 1. na powielonych formularzach szablonowych Zapisane szablonem maszynowym:
 • Niewłaściwa lokalizacja ze względu na sąsiedztwo boiska do piłki nożnej – zarzut bezzasadny. Zgodnie z informacją Dyrektora GZSz i Prezesa Klubu Piłkarskiego Michałowo boisko jest użytkowane tylko w soboty i niedziele, sporadycznie w tygodniu, ale w późnych godzinach popołudniowych.
 • Likwidacja siłowni zewnętrznej i skateparku – zarzut bezzasadny. W projekcie zaplanowano przeniesienie tych urządzeń, a nie ich likwidację.
 • Uszczuplenie pomieszczeń szkoły podstawowej – zarzut bezzasadny. Na potrzeby przedszkola w minimalnym stopniu zostanie zaadaptowana powierzchnia użytkowa szkoły. Wprowadzona w życie reforma systemu nauczania spowoduje zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do szkoły, a optymalizacja możliwości wykorzystania zasobów na pomieszczenia dydaktyczne spowoduje likwidację jakichkolwiek braków w tym zakresie.
 • Brak miejsca dla oddziału żłobkowego i zerowego – zarzut bezzasadny. W planowanym budynku jest więcej oddziałów niż obecnie użytkowanym, a prognozy demograficzne wskazują na systematyczny spadek ilości dzieci. Budowa żłobka nie jest zadaniem własnym gminy. Pomimo tego władze Gminy Michałowo podjęły starania o zabezpieczenie możliwości opieki nad dziećmi najmłodszymi w innej formie niż stacjonarny żłobek.

 1. Uwagi negatywne na formularzach wypełnionych samodzielnie:
 • Uszczuplenie pomieszczeń dla szkoły podstawowej – zarzut bezpodstawny ze względów omówionych wyżej.
 • Likwidacja siłowni zewnętrznej i skateparku – zarzut bezpodstawny ze względów omówionych wyżej.
 • Przedszkolacy nie powinni przebywać w towarzystwie młodzieży gimnazjalnej  –  zarzut bezpodstawny. Taka sytuacja nie będzie mieć miejsca.
 • Dzieci przedszkolne nie powinny mieć kontaktu z dziećmi starszymi – zarzut bezzasadny. Powody jak wyżej.
 • Przyjęte rozwiązania projektowe są przestarzałe i nieekonomiczne – zarzut całkowicie bezpodstawny. Przeciwnie, obiekt powstanie w nowoczesnej technologii budownictwa pasywnego, co zapewni przyjazne warunki pobytu i  obniży do minimum koszty eksploatacyjne.
 • Przyjęte rozwiązania nie służą powstawaniu, tworzeniu miejsc pracy, a ich ograniczaniu – proponowane rozwiązanie dotyczy realizacji zadań własnych gminy, nie jest to projekt gospodarczy.
 • Lokalizacja przy ul. Leśnej jest lepsza – argument nie poparty uzasadnieniem, wyniki konsultacji zarzut ten wykluczyły, co do lokalizacji przy GZSz uwag nie było, przeciwnie podkreślano wiele pozytywnych aspektów takiego rozwiązania.

Uwagi negatywne wnosiły w zdecydowanej większości osoby, których to bezpośrednio nie dotyczy – nie mają dzieci bądź wnuków w wieku przedszkolnym.

2. Uwagi pozytywne

 • doskonała lokalizacja, projekt ekonomiczny i praktyczny,
 • potrzeba otwarcia przedszkola podczas wakacji,
 • projekt połączenia ze szkołą ułatwi korzystanie z basenu, zmniejszy ryzyko zachorowań,
 • budynek przedszkola winien być większy, dzieci powinny przebywać w porównywalnych warunkach, a nie różnych: nowoczesne przedszkole – podpiwniczenia szkolne,
 • dzieci będą się oswajać z budynkiem szkoły i przyszłym otoczeniem,
 • dzieci będą się łatwiej adaptować w nowych warunkach mając możliwość kontaktu ze starszymi.

Powyższe uwagi zostały wniesione w większości przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Formularze z uwagami negatywnymi (w przytłaczającej większości szablony, złożone hurtowo przez trzy radne) należy uznać przede wszystkim za personalny wyraz niechęci do demokratycznie wybranych władz Gminy, a zawarta w nich argumentacja jest nieprzekonywująca i bezzasadna z uwagi nas brak odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Uzyskane wyniki przeprowadzonych konsultacji wskazują zatem na społeczną aprobatę zaproponowanego rozwiązania budowy nowego przedszkola, zaś wniesione konstruktywne wnioski i uwagi posłużą projektantom na opracowanie rozwiązań, które jeszcze w większym stopniu spełnią potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Michałowo, 16 marca 2017 r.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Opracowanie:

Jerzy Chmielewski – Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy

Leszek Gryc – asystent Burmistrza