4-2017 INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

od 31 stycznia 15 marca 2017 r.

I. WYDAŁEM ZARZĄDZENIA:

 1. Zarządzenie Nr 236/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie;
 2. Zarządzenie Nr 237/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej oraz sportu w 2017 roku- poprzez prowadzenie ligowych rozgrywek piłki nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych;
  1. Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów i zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Michałowo składników mienia komunalnego w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego;
  2. Zarządzenie Nr 239/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechnienia na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej – sportów wodnych w 2017 roku;
  3. Zarządzenie Nr 240/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji w związku z zapytaniem dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z Przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21na potrzeby Gminnego Przedszkola”;
  4. Zarządzenie Nr 241/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji;
  5. Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola;
  6. Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Michałowo w 2017 roku;
  7. Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 8 marca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie;
  8.  Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 10 marca 2017 r.  w sprawie przygotowania projektów  uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie;
  9. Zarządzenie Nr 246/2017 z dnia 13 marca 2017 r.  w sprawie powołania osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2017;
  10. Zarządzenie Nr 247/2017 z dnia 13 marca 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Michałowo w roku szkolnym 2017/2018;
  11. Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 13 marca 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

II. W ZAKRESIE SPRAW INWESTYCYJNYCH

 1. A.Inwestycje przygotowywane do realizacji (prace projektowe, przetargi, pozyskiwanie funduszy)

 

 • opracowany jest projekt parkingu przy ul. Leśnej w Michałowie (przy pływalni);
 • wykonywany jest projekt techniczny sieci wodociągowej Topolany – Tylwica
 • trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę odcinków dróg w obrębie miejscowości Bachury, Leonowicze, Sokole, Oziabły;
 • w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego”, podpisano z BW Projekt Bartosz Wojtkowski, Piłaki Wielkie 16 B, 11-610 Pozezdrze umowę za kwotę 59.900 zł brutto na projekt techniczny ulicy pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Piaskową w Michałowie;
 • ogłoszono przetarg na budowę ulicy Klonowej w Michałowie.

 

Wniosek Gminy Michałowo pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa hydroforni na terenie Gminy Michałowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020nie uzyskał dofinansowania z powodu niewystarczającej liczby punktów z uwagi ograniczony limit środków przeznaczonych na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014-2020; Gmina Michałowo złożyła odwołanie od przyznanej punktacji.

 

W dniach 1-8.03.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola. Ich celem było zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców Gminy Michałowo w sprawie projektu koncepcji.

Wyniki konsultacji były oceniane i szczegółowo analizowane przez Burmistrza, pracowników urzędu miejskiego wspólnie z dyrektorami Gminnego Przedszkola i Gminnego Zespołu Szkół.

Wpłynęło ogółem 437 formularzy, z czego 255 zostało zakwestionowanych, gdyż były identyczne, zawierały jednakową negatywną treść i nieprzekonywujące uzasadnienie, nie znajdujące pokrycia w rzeczywistości.

172 osoby, które indywidualnie wypełniły formularze, zaakceptowały propozycję, nie wnosząc uwag lub wskazując dodatkowe propozycje, postulaty i sugestie. W Internecie z projektem zapoznało się 2546 osób, które także negatywnych uwag nie wniosły.

Przygotowywane jest szczegółowe sprawozdanie z konsultacji, które zostanie podane do publicznej wiadomości.

 1. Prace realizowane
 • trwają prace budowlane w zakresie inwestycji pn. ,,Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”,
 • trwa realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego, wystosowywane są zapytania, dotyczące dostaw oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji; w ramach funduszu rozpoczęto odkrzaczanie drogi w sołectwie Kuchmy.
 • Przystąpiono do wykonania remontu chodnika na Osiedlu Bondary.
 1. Prace wykonane
 • ustawiono przystanek PKS w Bondarach,
 • wykonano remont przepustu na drodze gminnej w Kamiennym Brodzie,
 • wykonano budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Młynowej, Topolowej, Akacjowej i Wierzbowej w Michałowie,
 • zamontowano dodatkowe oznakowanie drogowe w Łuplance.

III. GOSPODARKA MIENIEM GMINNYM

 1. Rozstrzygnięto trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Michałowo o pow. 35,45m² na Osiedlu Bondary 7, cena osiągnięta w przetargu – 20 800,00 zł (brutto).
 2. Rozstrzygnięto pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie Zaleszany: działka nr 547 o pow. 0,9700 ha, cena osiągnięta w przetargu – 33 350,00 zł (brutto).
 3. Z powodu braku wpłat wadium nie doszedł do skutku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie Jałówka:

– działka nr 265/1 o pow. 0,1142 ha, cena wywoławcza: 74 600,00 zł (brutto),

– działka nr 265/2 o pow. 0,2114 ha cena wywoławcza: 8 600,00 zł (brutto),

– działka nr 121 o pow. 0,1600 ha cena wywoławcza: 30 400,00 zł (brutto),

IV. W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO

W zakresie ewidencjonowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie międzysesyjnym do Urzędu Miejskiego w Michałowie wpłynęło łącznie 7 wniosków:

– 1 wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy (02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem)

– 4 wnioski o zmianę wpisu do CEIDG (46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych )

– 1 wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne)

– 1 wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne)..

Wydano 2 decyzje na wycinkę drzew i 3 decyzje o warunkach zabudowy.

Przeprowadzono drugi przetarg nieograniczony na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”. W jego wyniku 28 lutego 2017 r. podpisano umowę z firmą MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48 z Białegostoku na okres od 1 marca do 31 grudnia 2017 r. za kwotę ryczałtową 37.551,60 zł brutto miesięcznie.

W wyniku otwartego konkursu ofert została podpisana umowa ze stowarzyszeniem Klub Sportowy Michałowo o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy w wysokości 230 tys. zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania  na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej oraz sportu w 2017 roku – poprzez prowadzenie ligowych rozgrywek piłki nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych.

V. SPORT I REKREACJA

4 lutego odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa. Zwyciężyła michałowska drużyna Awantura, pokonując 5:1 drużynę Gródek. Kolejne miejsca zajęły:

3. Szybkie Strzały

4. Sześć Twarzy Grzybiarzy

5. FC Kentucky

6. Kotniz

7. Herosi

8. Drużyna z Podstawówki

9. Parzymiechy.

8 lutego odbyły się VI Mistrzostwa Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Do zawodów zgłosiło się 57 zawodników. Najlepsze wyniki i najwięcej medali zdobyli członkowie sekcji pływackiej działającej przy MOSiR.

16 lutego w Sokółce na VII Zawodach Pływackich pod patronatem Starosty Sokólskiego utalentowana pływaczka z Michałowa Wiktoria Filipczuk odniosła komplet zwycięstw na trzech dystansach w swojej kategorii wiekowej.

21 lutego w Hajnówce rozegrano Wojewódzki Półfinał w Pływaniu Grupy Południowej Szkół Podstawowych (Igrzyska) i Gimnazjów (Gimnazjada). Grupa Południowa skupia powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki. Bardzo dobrze wypadli w zawodach młodzi pływacy z Michałowa. Drużyny chłopców i dziewcząt z Gimnazjum oraz chłopców ze Szkoły Podstawowej awansowały do finałów wojewódzkich.

12 marca zainaugurowali sezon zawodnicy IV Ligi. Zwyciężyli 3:1 z Biebrzą Goniądz. Był to mecz zaległy z listopada ub. roku. Następny mecz 18 marca z Pogonią Łapy o godz. 12.00 także w Michałowie. Obecnie KS zajmuje 6 miejsce z 23 punktami i stosunkiem bramek 28:25. Trampkarze swoje rozgrywki rozpoczną 29-30 kwietnia a Orliki 22-23 kwietnia.

VI. UCZESTNICZYŁEM:

 • w spotkaniu wójtów i burmistrzów z województwa podlaskiego w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego planowanych przez rząd zmian ordynacji wyborczej;
 • w spotkaniu w Supraślu w sprawie naboru wniosków w ramach projektów aktywności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska;
 • w posiedzeniu Zarządu Powiatu Białostockiego;
 • w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim, dotyczącej  zmiany kontraktu terytorialnego województwa podlaskiego;
 • w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Ciechanowcu;
 • w odprawie rocznej, podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku;
 • w odprawie rocznej, podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku;
 • w Podlaskiej Debacie Drogowej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym;
 • w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, dotyczącym uruchomienia pociągów pasażerskich na odcinku Białystok – Waliły;
 • w spotkaniu w Podlaskim Kuratorium Oświaty w sprawie reformy oświaty;
 • w otwarciu drugiej hali produkcyjnej firmy Pronar w Narewce;
 • w konferencji w Supraślu, dotyczącej rozwoju metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk