4-2017 XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

(16 marca 2017 r.)

Na początku obrad jak zwykle Burmistrz Włodzimierz Konończuk przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Po jego wysłuchaniu Radna Ewa Kupraszewicz zapytała, czy Powiat przeznaczył środki na drogę powiatową do Sokola oraz dlaczego ogłasza się przetargi na remont ulic w Michałowie zamiast powierzyć te zadania ZGKiM.

Burmistrz poinformował, że Rada Powiatu jak na razie nie przychyliła się na przywrócenie wcześniej wyasygnowanych środków na ten cel. Natomiast przetarg jest najlepszym sposobem na wyłonienie najkorzystniejszej oferty. – Dla ZGKiM roboty nie powinno zabraknąć – zapewnił Burmistrz.

Radna Alina Kazberuk spytała o ilość złożonych wniosków na odnawialne źródła energii (solary).

Burmistrz odpowiedział, że takich wniosków wpłynęło ponad sto.

W tym miejscu poruszono też temat przygotowań do budowy nowego przedszkola w Michałowie. Radna Ewa Kupraszewicz zapytała, jak wybrano koncepcję, którą poddano konsultacjom społecznym.

Burmistrz odpowiedział, że tę koncepcję jako najbardziej odpowiednią wskazała komisja, powołana do oceny ofert, złożonych w drodze zapytania ofertowego.

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski dodał, że oferta ta, podobnie jak wszystkie pozostałe, nie spełniała w całości wymogów formalnych (progu cenowego). Nie było jednak przeciwwskazań, aby poddać ją konsultacjom społecznym, a następnie dopiąć wszystko formalnie.

Radna Maria Ancipiuk stwierdziała, że konsultacje dotyczące budowy przedszkola zostały przeprowadzone inaczej, niż na poprzedniej sesji wnioskował o to Radny Sławomir Łuksza.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że konsultacje przeprowadzono nie z wniosku radnego Łukszy (nie spełniał nawet wymogów formalnych), ale z inicjatywy Burmistrza, który stosownie do odpowiedniej uchwały wydał zarządzenie w tej sprawie – Przyjęta forma konsultacji była szersza, niż wnioskował o to radny, umożliwiała bowiem wniesienie uwag nie tylko odnośnie lokalizacji, ale i zakładanych rozwiązań architektonicznych i technicznych.

W porządku obrad sesji po raz pierwszy znalazł się również punkt, dotyczący informacji o pracy w okresie międzysesyjnym także komisji stałych Rady.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Barszczewska poinformowała, iż komisja dokonała kontroli w temacie określenia stanu zaległości i podejmowanych czynności windykacyjnych oraz uzyskanych efektów z tytułu zużycia wody i wynajmu lokali oraz kontroli zaległości z tytułu podatków i opłat komunalnych. Komisja wypracowała następujące wnioski:

 1. w dalszym ciągu podejmować czynności windykacyjne w celu większej ściągalności opłat;
 2. bardziej wnikliwie rozpatrywać wpływające wnioski o umorzenie podatku;
 3. zwrócić uwagę na notorycznie powtarzających się dłużników ubiegających się o umorzenie;
 4. czynić starania w celu zawierania umów z osobami zamieszkałymi niemającymi umów na odbiór odpadów komunalnych;
 5. należy zweryfikować regulamin sprzedaży mieszkań (pustostanów) ze względu na duże koszty utrzymania.

Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki, Finansowej i Komunalnej Dorota Burak przedstawiła wnioski, jakie wypracowali członkowie tej komisji:

 1. scalenie księgowości w gminnych jednostkach budżetowych;
 2. kontynuacja funduszu sołeckiego na rok 2018;
 3. podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie budowy przedszkola;
 4. zobowiązanie Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół do przestrzegania ustawy o finansach publicznych, prawa pracy i ustawy o systemie oświaty.

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia wypracowała jeden wniosek – zmniejszenie nakładu gazety samorządowej o 50 egz. Przewodnicząca komisji Alina Kazberuk dodała, że jej członkowie zajmowali się także koncepcją budowy przedszkola i jego lokalizacji. Przed sesją komisja zebrała się na nieformalnym posiedzeniu i trzema głosami opowiedziała się przeciw lokalizacji przy Gminnym Zespole Szkół, wbrew wcześniej przyjętemu (jednogłośnie) stanowisku w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Irena Suprun zwróciła uwagę na przestrzeganie zasad formalnego zwoływania posiedzeń komisji i stosowanie określonych procedur. Upomniała przewodniczącą komisji radną Aliną Kazberuk, aby nie zwoływać nieformalnych spotkań komisji.

Wnioski Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił jej przewodniczący Radny Eugeniusz Nos. Były to:

 1. potrzeba wymiany oprawy oświetleniowej na większą moc w Starej Łuplance 1 i skierowanie światła w odpowiednią stronę;
 2. założenie dwóch lamp w Szymkach;
 3. ustawienie dwóch lamp w miejscowości Leonowicze, w tym w kierunku przystanku PKS;
 4. konieczność rozwiązania problemu oświetlenia na Osiedlu Bandary;
 5. konieczność przedłużenia do godz. 2:00 czasu palenia się lamp w Michałowie;
 6. potrzebę naprawy/żwirowania następujących dróg;
 • droga w Starej Łuplance: nr 1 oraz droga w kierunku przystanku autobusowego;
 • drogi w Romanowie;
 1. potrzeba naprawy drogi od Koleśnego do Suprun;
 2. konieczność współpracy gminy Michałowo i Gródek oraz prowadzenia wspólnych rozmów w temacie naprawy drogi Podozierany –Mostowlany (droga znajduje się na terenie dwóch gmin;
 3. wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2018 rok;
 4. konieczność odkrzaczania poboczy przy drogach;
 5. konieczność poprawy numeracji na ustawionych tablicach numerycznych w Szymkach (133 i 135)
 6. konieczność ustawienia tablic ogłoszeniowych w Bagniukach i Tajnicy.

UCHWAŁY

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024

Radna Maria Ancipiuk zapytała, czy zostały złożone wnioski w ramach współpracy transgranicznej Polska – Białoruś, bo jej zdaniem ujęte w prognozie działania nie mieszczą się w priorytetach programu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że złożone zostały dwa wnioski. Nabór jest dwuetapowy. Najpierw składane są wnioski w formie koncepcyjnej, a po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów składa się je w pełnej formie. Radna Ancipiuk się myli, gdyż oba wnioski wpisują się jak najbardziej w założenia programu (już po sesji do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja, że jeden z wniosków – dotyczący zakupu bojowego wozu i współpracy michałowskiej straży pożarnej z Wołkowyskiem – przeszedł do dalszego etapu – red.).

Radna Maria Ancipiuk zapytała jeszcze o działania w kierunku utworzenia podstrefy suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Poinformowała, że jest ogłoszony nabór wniosków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, a Gmina jej zdaniem nic w tym kierunku nie robi.

Burmistrz po raz kolejny podkreślił, że aby składać wniosek na podstrefę, należy być właścicielem gruntów, a Gmina nim nie jest, gdyż z tym nic nie zrobiono w poprzedniej kadencji. Obecnie opracowywane jest studium i plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Topolan z wydzieleniem terenów na rozwój i zamierza się w przyszłości pozyskać te tereny od Agencji Rolnej Skarbu Państwa na cele inwestycyjne.

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024.

Zmiany w budżecie Gminy na 2017 r

Radna Ewa Kupraszewicz poprosiła o szczegółowe informacje odnośnie przeznaczenia nowych kwot, które obejmuje uchwała. Ponieważ było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Finansowej, wyjaśnień udzieliła przewodnicząca komisji Radna Dorota Burak, uzupełnił to także Burmistrz.

 • 100 tys. zł – wypłata odszkodowań za grunty gminne przejęte pod drogi.

Radna Dorota Burak wyjaśniła, że wykonanie niektórych dróg wymaga wykupienia gruntów od osób prywatnych. Burmistrz dodał, że wykup działek dotyczy Bołtryk, Michałowa i Michałowo-Rolne i wiąże się z dostosowaniem działek do projektów planu przestrzennego zagospodarowania;

 • 150 tys. zł – działalność usługowa i koszty przygotowania inwestycji w latach przyszłych.

Burmistrz wyjaśnił, że środki te potrzebne są na opłacenie wykonawstwa projektów: kanalizacji Kazimierowa, drogi w Bachurach i dróg w Michałowie (w ramach ZRID-u tj. opracowania dokumentacji na realizację inwestycji drogowych), a także na wodociąg w Tylwicy. Planuje się również rozpisać konkurs na rozbudowę oczyszczalni w Michałowie;

 • 10 tys. zł – promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych;
 • 130 tys. zł – remont pomieszczeń Gminnego Zespołu Szkół.

Radna Dorota Burak wyjaśniła, iż po wykonaniu prac związanych z termomodernizacją naprawy będą wymagały ściany i posadzka w szkole;

 • 10 tys. zł  – dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania ekologii i ochrony środowiska;
 • 10 tys. zł – dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony kultury i tradycji.

Radna Dorota Burak odnosząc się do kwot dotacji po 10 tys. zł wyjaśniła, iż Komisja opowiedziała się za zmniejszeniem kwoty 30 000 zł do kwoty 21 000 zł i przekazaniem pozostałych 9 000 zł dla GOK-u .

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk poprosił o szczegóły dotyczące sposobu pozyskania reszty środków na zakup wozu strażackiego.

Burmistrz poinformował, że Gmina wraz z OSP będzie czyniła starania o pozyskanie brakującej kwoty z różnych instytucji – z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych.

Radna Swietłana Łuksza poprosiła Radną Dorotę Burak o zapoznanie Rady ze stanowiskiem Komisji Finansowej w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Woli.

Radna Dorota Burak poinformowała, iż Komisja w imiennym głosowaniu trzema głosami „za” (radni: E. Nos, H. Ławreszuk, D. Burak) i czterema głosami „przeciw” (radni: N. Bielenia, A. Kazberuk, S. Łuksza, S. Łuksza) opowiedziała się przeciwko przeznaczeniu w tym roku środków z nadwyżki na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowej Woli.

Podczas dyskusji na sesji nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu, że inwestycja ta jest zasadna, jednakże część radnych nie chciała finansowania tego zadania z budżetu gminy, choć pojawiły się w nim na ten cel odpowiednie środki.

Burmistrz przybliżył szczegóły związane z oceną złożonego do PROW projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa hydroforni na terenie Gminy Michałowo” i wyjaśnił kryteria oceny wniosku, który nie otrzymał dofinansowania.

Radny Sławomir Dziewiątkowski przekonywał, że w związku z minimalnymi szansami na wykonanie kanalizacji przy pomocy środków z zewnątrz, inwestycję należy zacząć realizować za środki własne. Z tym nie zgadzali się radni S. Łuksza, S. Łuksza, A. Kazberuk, M. Ancipiuk, twierdząc, że jak nie ma środków zewnętrznych, to kanalizacji nie trzeba tam budować.

Radna Maria Ancipiuk zaproponowała, aby mieszkańcy Nowej Woli powołali społeczny komitet budowy kanalizacji w swej miejscowości. Postulowała, aby 900 tys. zł wprowadzone teraz na ten cel zmianami w budżecie zawiesić i pozostawić jako wolne środki.

Burmistrz zauważył, że w obecnych czasach prawo nie zezwala na zakładanie takich  społecznych komitetów i podkreślił, że kanalizacja jest zadaniem własnym gminy.

Radny Jan Borowski zapytał, czy była brana pod uwagę budowa oczyszczalni na miejscu, w Nowej Woli, gdyż pomniejszyłoby to koszty inwestycji.

Burmistrz wyjaśnił, że taka koncepcja była brana pod uwagę, jednak na terenie, na którym byłaby możliwość budowy oczyszczalni, został poprzednio wybudowany maszt internetowy.

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, przy 5 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Przeciw (chodziło głównie o kanalizację w Nowej Woli) byli radni M. Ancipiuk, N. Bielenia, A. Kazberuk, S. Łuksza, S. Łuksza), za –A. Barszczewska, D. Burak, S. Dziewiątkowski, M. Hajduczenia, H. Ławreszuk, E. Nos, I. Suprun, wstrzymali się – J. Borowski, M. Charytoniuk i E. Kupraszewicz.

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2018 r.

Sołtysi sołectwa Jałówka Piotr Dąbrowski i sołectwa  Bachury – Zdzisław Worona wyrazili chęć kontynuacji funduszu sołeckiego. Radny Eugeniusz Nos w imieniu sołtysa Łuplanki prosił o pozostawienie funduszu sołeckiego na kolejny rok.

Sołtysi obecni na sesji również nie zgłosili sprzeciwu co do kontynuacji funduszu sołeckiego.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami przychylili się do takiego stanowiska.

Udzielenie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego  na trasie Białystok – Waliły

Radna Ewa Kupraszewicz zwróciła uwagę na trudności związane z codziennym transportem autobusowym w miejscowości Sokole i prosiła Burmistrza o działania mające na celu przywrócenie kursowania autobusów przez tę miejscowość.

Mieszkaniec Sokola Andrzej Kasperowicz poinformował o szczegółach związanych z tematem połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły oraz prosił radnych o wsparcie.

W związku z dyskusją radnych na temat komunikacji autobusowej Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk zgłosił wniosek, aby tematem transportu w gminie zajęła się Komisja Finansowa.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” (radna Ewa Kupraszewicz) i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły.

Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałowo na lata 2017-2019

Projekt uchwały omówiła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Funkowska, informując, iż Program ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie angażującego zasoby gminy.

Przewodnicząca zwróciła uwagę na:

– mało aktualny na chwilę obecną rok przeprowadzenia diagnozy sytuacji rodzinnej w gminie Michałowo tj. 2014 (Kierownik  wyjaśniła, że powyższy Program jest porównywalny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i starano się, aby dane zawarte w obu dokumentach były ujednolicone);

– brak w Programie odniesienia do ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. (Kierownik przyznała rację i ujęła to w treści Programu.

Przewodnicząca o godzinie 13:25 ogłosiła przerwę, o godz. 13:35 wznowiła obrady.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” (radni Swietłana i Sławomir Łuksza w tej i dalszej części obrad byli nieobecni) przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałowo na lata 2017-2019.

Sprawy różne

Burmistrz odnosząc się do pytania dotyczącego powodu śnięcia ryb w zalewie w Michałowie poinformował, że nie jest to zbiornik przeznaczony na prowadzenie działalności wędkarskiej, czy gospodarskiej w zakresie gospodarki rybnej. Dodał, że prawdopodobnie w ubiegłym roku zbiornik omyłkowo został zarybiony, gdyż narybek zamiast trafić do zbiornika w Gródku, trafił do Michałowa. Burmistrz poinformował, że po interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska okazało się, iż ryba nie jest skażona, nie jest to zatrucie, parametry wody są w normie, a ryba udusiła się wskutek tzw. „przyduchy”.

Radna Anna Barszczewska w imieniu mieszkańców ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej w Michałowie podziękowała Burmistrzowi za wykonanie oświetlenia ulicznego.

Sołtys sołectwa Tylwica Lilia Kulesza podziękowała Kierownikowi ZGKiM za odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz prosiła o poprawę stanu drogi we wsi Tylwica Majatek.

Sołtys sołectwa Bachury Zdzisław Worona poruszył tematy:

 1. konieczności wykonania pojedynczych numeracji do posesji w sołectwie Bachury,
 2. złożonego do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wniosku dot. budowy drogi nr 686 – Juszkowy Gród – Jałówka
 3. konieczności wyrównania dróg w okolicach miejscowości Jałówka.

Na zakończenie obrad o głos poprosił radny powiatowy Jan Kaczan. W stosunkowo długiej wypowiedzi tłumaczył się z przebiegu głosowania na sesji Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyznania środków na budowę drogi powiatowej prowadzącej do Podozieran. Odniósł się do doniesień, mówiących o tym, że głosował przeciw. Tłumaczył się, że „cała sprawa ma podłoże polityczne”, a on głosował nie przeciw drodze do Podozieran, a przeciw innym zadaniom, które znalazły się w jednym wniosku razem z omawianą drogą.

Opracowano na podstawie roboczej wersji protokołu z sesji