3-2017 XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

(31 stycznia 2017 r.)

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Irena Suprun. Przed zatwierdzeniem porządku sesji Radny Eugeniusz Nos zaproponował dodanie punktu, dotyczącego rozpatrzenia wniosku sołtysa Bachur Zdzisława Worony o dokonanie zmian w statucie sołectwa, umożliwiającym jego obsługę finansową przez Urząd Miejski (utworzenie subkonta).

Radna Dorota Burak zauważyła, że założenie stowarzyszenia w ramach sołectwa daje możliwość założenia niezależnego konta i dysponowania środkami w dowolny sposób, bez udziału gminy.

W tym temacie odbyła się długa dyskusja, w której wypowiadał się także mec. Aleksander Bojczuk. W rezultacie Radny Nos swój wniosek wycofał.

Na początku sesji jak zwykle Burmistrz Włodzimierz Konończuk przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Po jego odczytaniu padły następujące pytania:

  Radna Maria Ancipiuk zapytała, jakie są szanse na pozyskanie środków w ramach złożonego do PROW wniosku, dotyczącego kanalizacji w Nowej Woli oraz czy z Powiatem zostało podpisane porozumienie odnośnie budowy dróg powiatowych (Sokole i Podozierany).

Burmistrz odpowiedział, że Gmina robi wszystko, aby inwestycję w Nowej Woli zrealizować. Kryteria oceny wniosków są ustalone zarządzeniem ministra rolnictwa, a szanse na pozyskanie środków są zawsze. Natomiast w kwestii dróg powiatowych padła odpowiedź, iż stosowne porozumienie będzie wypracowywane.

  Radny Sławomir Łuksza zapytał o aktualny stan przygotowań do budowy przedszkola.

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, iż ogłoszono zapytanie ofertowe w celu wyłonienia projektanta przedszkola dobudowanego w obrębie kompleksu Gminnego Zespołu Szkół. Przypomniał, iż takie rozwiązanie jako najlepsze z możliwych zostało przyjęte w wyniku wielu dyskusji i analiz specjalistycznych. Sprawą zajmowała się także komisja oświaty, udzielając pozytywnej opinii o ile nie będzie trudności technicznych. Takich przeszkód, które uniemożliwiałyby realizację wypracowanego wariantu, nie stwierdzono.

W wyniku dyskusji Radny Sławomir Łuksza złożył wniosek formalny o przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji wśród mieszkańców.

Przewodnicząca  powiedziała, że nie widzi takiej potrzeby, a dążenie radnego może spowodować, że nowe przedszkole w ogóle nie powstanie.

Jednak w głosowaniu 6 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” radni przyjęli zgłoszony wniosek.

Burmistrz wyjaśnił, że przyjęcie takiego wniosku nie ma jeszcze mocy prawnej, ponieważ inicjatywa radnych powinna szczegółowo określać charakter konsultacji, w tym termin ich przeprowadzenia.

Mecenas zauważył, że przegłosowany wniosek nosi znamiona uchwały, a musi być najpierw przygotowany jej projekt, poparty wnioskiem co najmniej czterech radnych.

W dalszej kolejności radni przyjęli sprawozdania z pracy komisji oraz Rady w roku ubiegłym, a następnie uchwalili plany działania w roku bieżącym.

UCHWAŁY

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2017 roku.

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż program w porównaniu do roku poprzedniego nie uległ zmianie i został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącej własność Gminy Michałowo.

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie działka, położonej w Michałowie, stanowiącej własność Gminy, ograniczonym prawem rzeczowym, służebnością przejazdu i przechodu.

3. Ustalenie wysokości opłat za świadczenia dzieci do lat 5 w Gminnym Przedszkolu w Michałowie.

Radna Alina Kazberuk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej poinformowała, że komisja w zaproponowała w projekcie uchwały zmianę godzin realizacji podstawy programowej na godziny od
8:00 do 13:00 – pozwoli to na możliwość realizacji podstawy programowej w wymiarze pięciu godzin szczególnie dzieciom dojeżdżającym.

4. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

5. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.

Radna Alina Kazberuk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, poinformowała, iż komisja nie wniosła uwag do obu projektów powyższych uchwał.

6. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zastępca Burmistrza poinformował, iż reforma oświaty związana z wygaszeniem gimnazjum i przekształceniem sześcioklasowej szkoły podstawowej w szkołę ośmioklasową wymaga dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła zapytanie, dotyczące podania podstaw prawnych, zabraniających nagrywania kamerą przebiegu sesji.

Mecenas przypomniał, że na poprzedniej sesji nie powiedział, że nagrywanie jest zabronione, a zajął stanowisko, iż w związku z nagrywaniem mogą powstać różnego rodzaju komplikacje, również w ocenie prawno-karnej. W związku z powyższym lepiej, aby gmina nie nagrywała kamerą, natomiast każdy kto chce może to robić na własną odpowiedzialność.

Radna Maria Ancipiuk poruszyła problem rzekomych uciążliwości robót w ramach termomodernizacji Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie i prac związanych z wymianą okien w trakcie obecności dzieci w szkole.

Dyrektor GZSz Jan Łuksza poinformował, że w związku z trwającą termomodernizacją szkoły miał tylko jedno zgłoszenie od rodzica odnośnie roznoszącego się zapachu farby. Natomiast wymiana okien trwała cztery dni, dotyczyła korytarzy, odbywała się pod nieobecność dzieci na korytarzach.

Sprawy różne

Radna Alina Kazberuk zgłosiła konieczność posypania oblodzonych chodników i ulic w Michałowie. Taki wniosek poparła również Przewodnicząca.

W wyniku dyskusji Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski zgłosił konieczność zakupu dodatkowego sprzętu, służącego m.in. do zimowego utrzymania dróg. Burmistrz przychylił się do wniosku kierownika, informując, że pierwsze wolne środki przeznaczy za zgodą Rady na zakup posypywarki.

Radna Ewa Kupraszewicz zaproponowała wykonanie drogi do Domu Ludowego w Sokolu w przypadku, gdyby Powiat nie przeznaczył środków na przebudowę drogi powiatowej przechodzącej przez miejscowość Sokole.

Burmistrz stwierdził, że decyzja Rady Powiatu może się jeszcze zmienić.

Radny Eugeniusz Nos zwrócił uwagę na konieczność poprawy stanu tych dróg, które są potrzebne, a ich poprawa jest niezbędna;

Radna Maria Ancipiuk spytała Burmistrza, jaka inwestycja została w całości wykonana w roku 2016 i jaką inwestycję zamierza się wykonać w roku 2017.

Burmistrz przypomniał, że w grudniu do Gazety Michałowa był dołączony biuletyn z wykazem nie jednej, a wielu inwestycji i robót gminnych, jakie zostały poczynione w przeciągu minionych dwóch lat. Był tam podany także plan inwestycji na rok 2017 i lata następne.

Radny Jan Borowski zapytał Burmistrza, czy posiada wiedzę w temacie przebudowy drogi wojewódzkiej Juszkowy Gród – Hajnówka.

Burmistrz poinformował, iż z nieoficjalnych informacji wiadomo, iż uprawomocniła się decyzja środowiskowa, jest również projekt na tę drogę, także prace Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich idą w dobrym kierunku. Natomiast pojawił się temat doprojektowania dodatkowego odcinka drogi i PZDW zmierza w kierunku połączenia inwestycji w jedną całość.

Sołtys sołectwa Bachury Zdzisław Worona poinformował, iż w imieniu mieszkańców gminy złożył wniosek do Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie pozwolenia na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 686 z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku Juszkowy Gród – Jałówka. Podziękował za poprawę stanu wody (zapach i smak) w wodociągu, który zaopatruje m.in. wsie Cisówka, Szymki, Bachury. Sołtys poruszył także temat potrzeb sołectw, zgłoszanych w ramach funduszu sołeckiego. Wyraził oburzenie z powodu pomówień burmistrza na blogu Nasze Michałowo odnośnie budowy altanek. Sołtys podkreślił, że takie wnioski zgłosili mieszkańcy, a nie burmistrz, którego opinia jest bezpodstawnie szargana.

Sołtys sołectwa Tylwica Lilia Kulesza zgłosiła konieczność budowy wodociągu we wsi Tylwica.

Burmistrz poinformował, iż wodociąg jest na etapie projektu, a na jego budowę potrzebne są środki w kwocie ok. 1 mln zł.

Radny Eugeniusz Nos – podziękował radnemu Marianowi Hajduczeni oraz sołtysowi Piotrowi Dąbrowskiemu za zorganizowanie koncertu kolęd.

Asystent Burmistrza Leszek Gryc zwrócił się z pytaniem do radnej Marii Ancipiuk, czy 22 stycznia ok. godz. 21:45 w Szymkach rozrzucała szkalujące m.in. jego osobę ulotki, czy radna ma coś wspólnego z tą akcją.

Radna Maria Ancipiuk zaprzeczyła, informując, że tego dnia była za granicą.

Opracowano na podstawie

roboczej wersji protokołu z sesji