2017-01 Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

od 25 listopada do 28 grudnia 2016 r.

Ostatnia XXIII Sesja RM zwołana w trybie zwyczajnym odbyła się 24 listopada br.

9 grudnia br. odbyła się XXIV Sesja RM, zwołana w trybie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

I. WYDAŁEM ZARZĄDZENIA:

 1. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok;
 3. w sprawie ustanowienia odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowo
 4. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Michałowo udziałów w nieruchomości położonej w obrębie Michałowo (dot. nieruchomości niezabudowanej, położonej w otoczeniu szkoły, pływalni i boiska);
 5. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych w obrębie 29 Michałowo (dot. zamiany udziałów w powyższych działkach, stanowiących własność osób fizycznych na działkę gminną o pow. O,1023 ha w Michałowie przy ul. Polnej);
 6. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie na sesję XXIV;
 7. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie;
 8. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 9. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Michałowo oraz w jej jednostkach;
 10. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom Gminnych jednostek organizacyjnych (w związku z centralizacją podatku VAT);
 11. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych;
 12. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych;
 13. w sprawie do podania publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
  1. przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie.

 

II. W ZAKRESIE SPRAW INWESTYCYJNYCH

 1. A.Inwestycje przygotowywane do realizacji (prace projektowe, przetargi, pozyskiwanie funduszy)
  1. „Wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki na polsko-białoruskim pograniczu Michałowo – Wołkowysk” (zakres działań po naszej stronie obejmuje m.in. drugi etap budowy palży w Rudni),
  2. „Współpraca transgraniczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego” (projekt przewiduje zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Michałowo);
 • zakończono przetarg nieograniczony na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”. Z powodu rezygnacji przez wykonawcę z podpisania umowy przetarg unieważniono. Ogłoszono kolejny przetarg.
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony na ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego”.
 • Do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 Gmina Michałowa w partnerstwie z partnerami z Wołkowyska złożyła dwa projekty:
 • złożono wniosek do Ministra Kultury w Warszawie na dofinansowanie zakupu sceny mobilnej do obsługi imprez plenerowych; drugi wniosek, dotyczący utworzenia studia nagrań, złożył GOK.
 • We współpracy z Urzędem Miejskim w Michałowie Parafia Prawosławna Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli złożyła wniosek pn. „Remont zabytkowej cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL I.2. Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska. Wartość projektu: 201 532,85 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 74% – 149 134,29 zł.
 • wystosowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i technicznej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie na potrzeby Gminnego Przedszkola”;
 • zlecono projekt techniczny sieci wodociągowej Topolany – Tylwica;

 

 1. Inwestycje realizowane
 • trwają prace budowlane w zakresie inwestycji pn. ,,Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”,
 • trwają prace rozbiórkowe oczyszczalni ścieków przy ulicy Jaworowej w Michałowie.
 • trwają prace budowlane związane z budową parkingu przy ul. Strzeleckiej w Michałowie,.
 1. Inwestycje wykonane
 • zakończono budowę przepompowni ścieków przy byłej oczyszczalni ścieków przy ulicy Jaworowej w Michałowie.

III. GOSPODARKA MIENIEM GMINNYM

 1. 1.Podpisano akty notarialne:
 2. Sprzedaż w drodze przetargu:

                

 1. Michałowo: dz., nr 1114/1 o pow. 0,2976 ha i dz. nr 1115/1 o pow. 0,0777 ha cena osiągnięta w przetargu – 112 053,00 zł (brutto);
 2. Bachury: dz. 199/3 o pow. 0,1256 ha cena osiągnięta w przetargu: 10 350,00 zł (brutto)
 3. Bachury: dz.nr 347/4 o pow. 0,1076 ha, cena osiągnięta w przetargu: 7 900,00 zł (brutto)
 4. Ciwoniuki; dz. 334/5 o pow. 0,0665ha, cena osiągnięta w przetargu: 4 300,00 zł (brutto)
 5. Nowa Wola: dz. 234/1 o pow. 0,1871 ha, cena osiągnięta w przetargu: 4 500,00 zł (brutto)
 1. Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego:
 1. Michałowo dz. nr 164/2, 164/4, 164/6 o łącznej pow. 0,3388 ha: cena 22 759,00 zł
 2. Michałowo dz. nr 164/10, 164/11, 164/12 o łącznej pow. 0,4606 ha: cena 28 758,00 zł
 1. Sprzedaż udziału na rzecz osoby fizycznej:
 1. Cisówka:  dz. 111/2 o pow. 0,2400 ha udział ½ cena: 30 250,00 zł

IV. W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
    

W zakresie ewidencjonowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie międzysesyjnym do Urzędu Miejskiego w Michałowie wpłynęło łącznie 8 wniosków:

– 2 wnioski o wpis do CEIDG (81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych);

– 1 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG (47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

– 3 wnioski o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej (96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 16.10.Z – Produkcja wyrobów tartacznych, 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek);

– 2 wnioski o wykreślenie wpisu w CEIDG (02.40.Z – działalność usługowa związana z leśnictwem, 46.31.Z – Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw).

Wydano 15 decyzji na wycinkę drzew i 3 decyzje o warunkach zabudowy.

5 grudnia 2016 r. Komisarz Wyborczy w Białymstoku wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Referendum odbędzie się 15 stycznia 2017roku.

Treść pytania referendalnego brzmi : Czy jest Pan/Pani za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?

Na terenie gminy Michałowo jest 12 okręgów wyborczych, należało więc powołać 12
8-osobowych Okręgowych Komisji Wyborczych ds. Referendum.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym i ustawą o referendum lokalnym ww. komisje powołuje  Wojewódzka Komisja do Spraw Referendum w Białymstoku.

Do dnia 22 grudnia Burmistrz miał obowiązek zgłosić swoje kandydatury na członków komisji ds. referendów (4 osoby do każdej komisji  łącznie 48 osób).

Pozostałych 48 kandydatów na członków komisji referendalnych na terenie gminy Michałowo zgłaszał Inicjator referendum. Dane kontaktowe do inicjatora zostały opublikowane m.in. na stronie Urzędu Miejskiego (MICHALOWO.EU) .

28 grudnia (w dniu wczorajszym) na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego zostały opublikowane pełne składy okręgowych komisji wyborczych.

 

V. SPORT I REKREACJA

14 grudnia 2016 roku MOSiR w Michałowie odnotował przekroczeni liczby 200 tysięcy klientów, którzy skorzystali dotąd z usług Pływalnia „Na Fali”. Pięciu z nich, którzy oscylowali wokół tej liczby, otrzymało drobne upominki.

 

15 grudnia 2016 r. na hali Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie został rozegrany jubileuszowy V Międzynarodowy Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Nożnej. Od początku w turniejach grają zawodnicy urodzeni w 2003r i młodsi. Tym razem gościliśmy po dwie drużyny z Niemna Grodno, Talentu i Jagiellonii Białystok oraz po jednej z Ełku, Moniek Zabłudowa. O wysokim i wyrównanym poziomie zawodów może świadczyć fakt, iż na 27 meczów tylko 6 zakończyło się różnicą większą niż 3 gole.

VI. UCZESTNICZYŁEM:

29 listopada – wręczyłem darowizny dla  rodzin najbardziej potrzebujących z Michałowa i Żedni, zebrane podczas turnieju charytatywnego piłki siatkowej

16 grudnia – wziąłem udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, dotyczącym kursowania pociągu weekendowego do Walił w 2017 r.

20 grudnia – uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli oraz koncercie charytatywnym na rzecz Hospicjum Nowa Wola w Operze Podlaskiej w Białymstoku.

22 grudnia wraz z pracownikami MGOPS w Michałowie zorganizowaliśmy w Gospodzie w Michałowie spotkanie wigilijne dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. W spotkaniu wzięło udział 60 osób.

W okresie przedświątecznym tradycyjnie wziąłem udział w licznych spotkaniach opłatkowych, m.in. w spotkaniu opłatkowym administracji publicznej województwa podlaskiego w Białostockim Parku Naukowo-Tecgnologicznyn,  Starostwie Powiatowym, Straży Granicznej, Nadleśnictwie Żednia Domach Pomocy Społecznej w Garbarach i Jałówce. Tradycyjnie spotkanie opłatkowe odbyło się także w Urzędzie Miejskim w Michałowie. 20 grudnia spotkali się na nim radni, kierownicy jednostek samorządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele służb mundurowych i przedsiębiorcy z terenu gminy.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Michałowo, dnia 29 grudnia 2016 r.