2017-01 XXV Sesja Rady Miejskiej

(29 grudnia 2016 r.)

Na początku obrad Burmistrz Włodzimierz Konończuk w towarzystwie Przewodniczącej Rady Miejskiej Ireny Suprun oraz radnej Doroty Burak, jednocześnie dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie, wyraził słowa uznania za osiągnięcia sportowe ucznia tej placówki, Wojciecha Kaczmarka. Zakwalifikował się on do narodowej kadry olimpijskiej Tokio 2020 w strzelectwie sportowym. Burmistrz wręczając upominek podziękował uzdolnionemu uczniowi za promocję Gminy Michałowo poprzez osiągnięcia sportowe.

UCHWAŁY

1. Budżet Gminy Michałowo na 2017 rok.

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 oraz projektu budżetu Gminy Michałowo na rok 2017.

Skarbnik Małgorzata Golak na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiła projekt budżetu na 2017 r. i omówiła główne jego założenia.

Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie:

Radna Ewa Kupraszewicz spytała:

  dlaczego w budżecie nie został ujęty wniosek sołectwa Żednia dotyczący budowy placu zabaw?

Skarbnik wyjaśniła, iż na budowę placu zabaw w Żedni zabezpieczono środki w kwocie 13 839 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym do funduszu sołeckiego. Dodała, że wszystkie zaakceptowane wnioski złożone w ramach funduszy sołeckich zostały ujęte w budżecie.

  dlaczego jest mniej środków o 25 tys. zł na dowóz dzieci?

Przewodnicząca wyprowadziła radną z błędu, wskazując że środków jest tyle samo.

  czy budżet biblioteki przewiduje wypłatę pensji dla dwóch kierowników?

Burmistrz wyjaśnił, że skoro stosunek pracy jest obowiązujący, to jest przewidziana wypłata wynagrodzenia, natomiast dwóch kierowników na pewno nie będzie. Dodał, że temat leży w gestii pani Kierownik Biblioteki i na bieżąco zostanie rozwiązany.

Radna Maria Ancipiuk spytała, czy pani Julita Niepłoch-Sitnicka będzie pobierać pobory jako kierownik. Radna zwróciła się do Mecenasa Aleksandra Bojczuka z pytaniem, czy można płacić pobory dla dwóch kierowników w przypadku, gdy statut przewiduje jedno stanowisko kierownicze.

Mecenas stwierdził, że na pytanie radnej nie da się teraz odpowiedzieć. Podkreślił,że  pod nieobecność pani Julity Niepłoch-Sitnickiej musi być osoba, która wypełnia funkcję kierowniczą w jednostce.

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski wyjaśnił, że statut Gminnej Biblioteki nie przewiduje sytuacji, aby było dwóch kierowników i takiej sytuacji być nie może. W tym przypadku chodzi o wysokość wynagrodzenia i należy dostosować Regulamin Organizacyjny Biblioteki do obecnej sytuacji –  będzie ona klarowna dopiero po powrocie pani Niepłoch-Sitnickiej do pracy, co nastąpi nie wcześniej niż w marcu 2017 r.

Radna Dorota Burak przybliżyła historię zwolnień i powołań byłych i obecnych kierowników Biblioteki i stwierdziła, że według niej na stanowisko kierownika Biblioteki powinien być przywrócony do pracy wyrokiem sądu Mikołaj Greś, a wszystkie późniejsze decyzje powinny zostać uchylone.

Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że jest przeciwna cięciom, jakie zostały dokonane w budżecie. Wyliczyła: Przedszkole –zmniejszenie budżetu o 70 tys. zł (w tym o 42 tys. zł mniej na wynagrodzenia), Gminny Zespół Szkół – mniej o 300 tys. zł (w tym o 62 tys. zł mniej na wynagrodzenia), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mniej o 140 tys. zł (w tym o 27 tys. zł mniej na wynagrodzenia), Gminny Ośrodek Kultury – mniej o 70 tys. zł, OSP – mniej o 30 tys. zł. Radna prosiła o podanie przyczyn dokonanych obniżek.

Burmistrz wyjaśnił, że budżet musi być zrównoważony. W wyniku uchwały o stawkach podatkowych, podjętej na poprzedniej sesji, nie da się osiągnąć wcześniej zakładanej wielkości dochodów z tego tytułu. Dlatego też na wspólnym posiedzeniu komisji finansowej i oświatowej w obecności kierowników dokonano analizy wydatków poszczególnych jednostek budżetowych. Kierownikom zalecono dokonanie zmian; do czego się dostosowali.

Przewodnicząca przypomniała, że radni opowiedzieli się za nie przywracaniem podatków. Poprosiła radną Ancipiuk o podanie źródła zrównoważenia budżetu z tego tytułu o kwotę 600 tys. zł.

Radna Maria Ancipiuk jako źródło zrównoważenia budżetu wskazała zdjęcie 600 tys. zł z zadania dotyczącego rewitalizacji parku w Jałówce.

Radny Marian Hajduczenia zauważył, że jest to niemożliwe nawet formalnie, gdyż gros tej kwoty stanowi zakładane do pozyskania dofinansowanie z funduszy unijnych i na taki cel, a nie inny.

Radna Nina Bielenia spytała, czy zaniechano działań w kierunku utworzenia podstrefy ekonomicznej, gdyż w projekcie budżetu i WPF nie ma o tym mowy.

Burmistrz wyjaśnił, iż w opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo obejmującym teren w Topolanach teren ten przewidziany jest pod działalność przedsiębiorców. Po przyjęciu studium będzie opracowany plan przestrzennego zagospodarowania.

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż Komisja 3 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 r. Radna dodała, że Komisja zgłosiła następujące wnioski:

1. Pan Burmistrz i Pani Skarbnik powinni czuwać, aby kierownicy jednostek planując swoje budżety robili to realnie, tzn. nie zaniżali dochodów i nie zawyżali wydatków. Nie może być takiej sytuacji, że jednostka w roku bieżącym osiągnęła dochód 400 tys. zł, a na przyszły rok planuje 300 tys. zł.

2. Należy pilnować, aby w przypadku zrealizowania dochodów przez jednostkę w trakcie roku budżetowego niezwłocznie dokonywać zmian w budżecie gminy, zwiększając plan dochodów, co umożliwi wykorzystanie środków w danym roku budżetowym (bez ich blokowania).

3. Dołożyć większych starań w celu zwiększenia ściągalności należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych (od nieruchomości, środków transportu itp.) oraz za odbiór odpadów komunalnych.

Przewodnicząca spytała, ile spłacono długów poprzedniego Burmistrza.

Burmistrz poinformował, iż w grudniu 2014 r. łącznie z kredytem wyprzedzającym dofinansowanie przedsięwzięć zadłużenie gminy wynosiło około 12 mln zł, a na koniec roku 2016 przewidywane jest zadłużenie rzędu 6 mln zł.

Skarbnik dodała, iż w roku 2014 spłata rat wynosiła 881 tys. zł, w roku 2015 – 3 mln 225 tys. zł, z czego był spory kredyt ponad 2 mln zł na prefinansowanie. W roku 2016 spłacono 1 mln 301 tys. zł. W 2017 roku przewiduje się spłatę także 1 mln 301 tys. zł. Do roku 2016 włącznie spłacono zatem 4 mln 500 tys. zł łącznie z kredytem na prefinansowanie.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że niektóre inwestycje muszą być wsparte kredytem i każdy, kto chce skorzystać ze środków zewnętrznych, przewiduje taką sytuację. – Wielkość kredytów się zmniejsza i z tego należy się cieszyć – podsumował.

Sołtys sołectwa Jałówka Piotr Dąbrowski zgłosił  konieczność ujęcia w budżecie remontu drogi Jałówka – Kolonia Mostowlany oraz wnioskował o przydzielenie wozu strażackiego dla OSP Jałówka.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.

Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu oraz pani Skarbnik za trud i wysiłek przy jego sporządzaniu.

 

2. Udzielnie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu(500 tys. zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo Etap I).

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

3. Udzielnie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (30 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa).

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

4. Udzielnie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (350 tys. zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole).

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

5. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (8 tys. zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli).

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

6. Zmiany w budżecie Gminy na 2016 rok.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Burmistrz poinformował, iż wpłynął wniosek z Urzędu Gminy Narew w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przewozu i opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszej gminy ( z Hoźnej). Brak stosownego porozumienia zakwestionowała kontrola NIK. W pierwszej wersji gmina Narew wystąpiła o odpłatny dowóz, jednak po wystosowaniu pisma o podanie podstawy prawnej Gmina Narew przysłała projekt porozumienia, z którego wynika, iż Gmina Michałowo z tego tytułu nie będzie ponosić kosztów.

Wiceprzewodniczący odczytał treść nadesłanego przez Gminę Narew porozumienia.

Przewodnicząca odczytała opinię eksperta w ww. temacie, z której m.in. wynika, że jeżeli rodzic dziecka z Gminy Michałowo wybrał szkołę w Gminie Narew zamiast szkoły obwodowej w Gminie Michałowo, to Gmina Narew nie ma podstaw prawnych do organizowania dowozu dzieci z terenu Gminy Michałowo, ani tym bardziej zwrotu kosztów tego dowozu. Ponadto jeżeli dzieci z Gminny Michałowo  realizują obowiązek szkoły w Gminie Narew z własnego wyboru, to ani Gmina Narew ani Gmina Michałowo nie ma obowiązku finansowania dowozy tych uczniów do szkoły w Gminie Narew. Sytuacja jest inna w przypadku, gdy Gmina Michałowo w porozumieniu z Gminą Narew ustali realizację obowiązku szkolnego dzieci z Gminy Michałowo w Gminie Narew – wówczas takie porozumienie powinno określać kwestię dowozu dzieci do szkoły oraz rozliczania kosztów organizacji tego dowozu. Przewodnicząca spytała Mecenasa, czy podejmując dzisiejszą uchwałę nasza Gmina będzie płacić za dowóz dzieci, czy nie będzie płacić.

Mecenas stwierdził, że z treści porozumienia wynika, iż Gmina Michałowo płacić nie będzie. Mecenas zauważył, że powyższe sytuacje są w Polsce bardzo powszechne i są podyktowane względami praktycznymi. Dodał, że śmiało można podjąć tą uchwałę.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.

Wiceprzewodniczący poinformował o pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku odnośnie projektu uchwały.

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w odniesieniu do dotychczas obowiązującego regulaminu dokonano zmian odnośnie zwiększenia częstotliwości wywozów zmieszanych odpadów komunalnych z terenów miejskich, z terenów wielorodzinnych (bloki) w okresie letnim (od kwietnia do listopada). Wynika to ze zmiany przepisów ustawy.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

9. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

10. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż zmiana terminu uiszczania opłaty dotyczy IV kwartału i polega na wyznaczeniu dnia uiszczania opłaty do 15-go grudnia (a nie do 20-go, jak miało dotychczas miejsce).

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Radny Eugeniusz Nos, przewodniczący Komisji Rolnictwa, poinformował, iż taką uchwałę podejmuje się rokrocznie, jest ona podobna jak w roku ubiegłym.

Radna Dorota Burak, przewodnicząca Komisji Finansowej, poinformowała, iż według nowych przepisów ze środków GKRPA nie mogą być finansowane obiady dla dzieci.

 

SPRAWY RÓŻNE

Radna Dorota Burak poinformowała, iż do Komisji Finansów wpłynęło podanie sołtysa Plant o uwzględnienie w budżecie kosztów związanych z naprawą drogi łączącej drogę wojewódzką od Julianki z drogą powiatową Planty – Sacharki. Radna poinformowała, że Burmistrz zobowiązał się do naprawy tej drogi w ramach bieżących napraw dróg.

Radny Marian Hajduczenia spytał, czy znane są plany inwestora, który dokonał od Powiatu zakupu działki i budynku na ul. Gródeckiej.

Burmistrz poinformował, że nabywca jeszcze nie ma sprecyzowanych planów, jednakże podtrzymał wniosek Starostwa o zmianę planu przestrzennego zagospodarowania tego terenu – z oświatowego na inne cele.

Radny Eugeniusz Nos zapytał, czy istnieje możliwość, aby to gmina otrzymywała pomoc od Powiatu na różne inwestycje, a nie na odwrót.

Burmistrz wyjaśnił, iż Powiat wychodzi z założenia, że to on pomaga gminom i współfinansuje inwestycje, których mógłby nie robić.

Radna Ewa Kupraszewicz poruszyła następujące kwestie:

 nagrywanie sesji – radna prosiła o rozważenie możliwości przywrócenia od nowego roku nagrań z sesji w takiej formie, aby kamera zwrócona była tylko na radnych, którzy są osobami publicznymi. Radna dodała, że wielu mieszkańców prosi o przywrócenie nagrań.

 sytuacja, jaka rzekomo miała miejsce w sklepie Biedronka – radna stwierdziła, iż uważała, że temat padnie z drugiej strony, gdyż zawsze Przewodnicząca mówi, iż „należy zło karać, a dobro nagradzać”. Radna stwierdziła, że „wielu mówi o tym, co się stało na przełomie listopada i grudnia w Biedronce”. Radna stwierdziła, że przeczytała w gazecie nieprawdę, że czegoś takiego nie odnotowano – jest to informacja komendy w Zabłudowie. Radna stwierdziła, że napisano w gazecie nieprawdę, gdyż wcześniej w gazecie rzecznik Policji poinformował, iż ochrona danych osobowych nie zezwala na udzielanie takich informacji – zatem nie zostało powiedziane, że takiego zajścia nie było. Radna dodała, że aby temat nie ciągnął się za radnymi i o ile nie ma innej możliwości, można złożyć wniosek radnych do Komendy Miejskiej w Białymstoku, która ma za zadanie dać odpowiedź i ujawnić dane z uwagi, że radny jest osobą publiczną. Radna złożyła wniosek formalny o wystąpienie do Komendy Miejskiej z pismem o wyjaśnienie sprawy.

Przewodnicząca zauważyła, że radna Kupraszewicz ma prawo sama napisać pismo do Komendy Miejskiej. Dodała, że to są tylko domniemania, a radna operuje plotkami.

Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że wobec powyższego ma bezpośrednie pytanie do pana Sławomira Łukszy o wyjaśnienie zajścia. Radna dodała, że jeżeli są to plotki, też uważa, że należy je wyjaśnić i zamknąć sprawę, która dotyczy wszystkich radnych.

Przewodnicząca dodała, że ona jako Przewodnicząca Rady Miejskiej nie dostała żadnego zawiadomienia w tej sprawie.

Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że Przewodnicząca wypowiadała się w gazetach

Przewodnicząca poprosiła o podanie, w którym miejscu w gazecie była jej wypowiedź, gdyż radna Kupraszewicz bazuje na plotkach. Poinformowała, że w żadnej gazecie nie było jej wypowiedzi w tej sprawie.

Radny Eugeniusz Nos podkreślił, że od osądzania są właściwe organy i jeżeli taki incydent miał miejsce, to pewnie organa tym się zajęły albo się zajmą. Radny dodał, że jeżeli są to plotki  – bo nie ma na to dokumentów – to radni powinni dziś powiedzieć, że jest to plotka. Radny prosił, aby nie dyskutować już na ten temat.

Przewodnicząca prosiła o zaprzestanie jątrzenia i robienia czegoś, czego sami nie chcielibyśmy, aby nam tego robiono. Dodała, że w człowieku należy poszukiwać dobra, a nie dolewać oliwy do ognia.

Radny Sławomir Łuksza zwrócił się do radnej Kupraszewicz i podziękował za publiczne wymienienie jego imienia i nazwiska i oskarżanie, ponieważ w żadnej prasie nie padły jego dane. Radny stwierdził, że na swój temat w ostatnim czasie słyszał dużo kłamstw, jakim to jest on złym człowiekiem. Radny stwierdził, że odczuł to bardzo boleśnie, za co niektórym ludziom dziękuje. Dodał, że zrozumiał, co oznacza być radnym i mieszkać w Michałowie.

Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że wcale nie oskarża radnego Łukszę, a jest koniec roku i należy wyjaśnić wszystkie plotki. Powiedziała, że jak ją o to zapytano, to też była zaskoczona i sama stwierdziła, że „Sławek? Niemożliwe”. Dodała, że jeszcze niedawno Przewodnicząca oskarżała koleżankę Ancipiuk o kradzież w szkole i o inne rzeczy. Spytała, czy wtedy było wszystko w porządku.

Przewodnicząca odparła, że nikogo nie oskarża, bo nie jest ona prokuratorem i to raczej sama jest wzywana do prokuratorów.

Radny Sławomir Łuksza zwrócił się do Przewodniczącej ze stwierdzeniem, że chyba na Policję jednak dzwoniła.

Przewodnicząca potwierdziła, że dzwoniła i powiedziano jej, że nie jest to prawda. Dodała, że radna Kupraszewicz doskonale wie, że policjant powiedział wyraźnie, iż nie było takiego zgłoszenia i nie ma takiego nazwiska – zatem nie do radnych należy ocena.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że brak dowodów w jakiejkolwiek sprawie zobowiązuje radnych do milczenia, a zachowanie radnej Kupraszewicz jest naganne.

Radna Maria Ancipiuk zauważyła, że padł wniosek formalny. Dodała, że to nie jest złośliwość i należy złożyć pismo do Policji w celu oczyszczenia osoby.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej Ewy Kupraszewicz, aby wystąpić do Komendy Miejskiej z pismem o wyjaśnienie sprawy.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”” odrzucili zgłoszony wniosek.

Radna Ewa Kupraszewicz dodała, że gdyby to jej dotyczyła taka sytuacja, to na pierwszej sesji wyjaśniłaby, czy jest to plotka ,czy nie.

Radna Swietłana Łuksza prosiła o udostępnienie jej nagrania z fragmentu sesji – z tego co powiedziała radna Ewa Kupraszewicz – być może to wykorzysta, ponieważ nigdzie nie padło nazwisko jej męża i nie pozwoli na pomawianie na sesjach.

Z innych tematów poruszono następujące kwestie:

Przewodnicząca – zapoznała radnych z wnioskiem sołtysów o wypłatę im comiesięcznej zryczałtowanej diety. Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowej i Oświaty radni opowiedzieli się za pozostawieniem zasad wypłaty diet na dotychczasowych zasadach.

Radna Maria Ancipiuk poprosiła o wyjaśnienie tematu słupów ustawionych na ul. Wierzbowej oraz spytała, czy był u Burmistrza przedsiębiorca w kwestii rozmów co do ulokowania fabryki na terenie gminy Michałowo, gdyż fabrykę buduje w gminie Narewka.

Burmistrz w kwestii słupów wyjaśnił, iż projekt techniczny sieci energetycznej był dużo wcześniej opracowany i jak okazało się w trakcie wykonania dwa słupy znalazły się w drodze. W chwili obecnej trwają rozmowy z właścicielami działek, celem ulokowania słupów na sąsiednich działkach, aby słupy nie kolidowały z funkcją drogi.

W kwestii ulokowania fabryki (niewielkiego zakładu produkcji brykietu) na terenie naszej gminy Burmistrz poinformował, że wskazany przedsiębiorca do niego się w tej sprawie nie zgłaszał.

Wiceprzewodniczący prosił o przybliżenie koncepcji projektowej odnośnie budowy przedszkola.

Burmistrz poinformował, że dokumentacja jest do wglądu w referacie inwestycyjno-geodezyjnym i zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące opracowania koncepcji.

Sołtys Bachur Zdzisław Worona zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany w statucie sołectwa Bachury, polegającej na nadaniu uprawnień dla jednostki pomocniczej sołectwa Bachury i do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Edmund Chociej, mieszkaniec Michałowa, poruszył problem jątrzących informacji, zamieszczanych anonimowo na blogu Nasze Michałowo i podawanie tam m.in. jego nazwiska.

Piotr Dąbrowski, sołtys sołectwa Jałówka, spytał jak szybko będzie można korzystać z funduszu sołeckiego.

Burmistrz odpowiedział, iż dla każdego działania najpierw musi zostać przygotowana dokumentacja. Fundusz będzie realizowany sukcesywnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. Burmistrz również złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku oraz Świąt Bożego Narodzenia u wyznawców prawosławia. Zaprosił wszystkich na zabawę sylwestrową przy ratuszu oraz zachęcił do uczestnictwa w referendum lokalnym, zarządzonym na 15 stycznia 2017 r. w sprawie budowy lotniska regionalnego w województwie podlaskim.

Oprac. na podstawie protokołu z sesji